OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Numer dokumentu: 14
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 14/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
za dnia 14 marca 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 poz. 254) Wójt Gminy Włoszakowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2013 poz. 254);
2) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt.1-7 ustawy;
3) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 ustawy;
4) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3

Nagroda roczna może być przyznawana za rok obrotowy, jeżeli w tym roku podmiot:
1) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;

§ 4

1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy i zarządzanie albo odwołanie go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
2. Nagroda nie może być przyznana, jeżeli uprawniony nie wykonywał swoich obowiązków dłużej niż 2 miesiące w roku obrotowym, bez względu na przyczynę niewykonywania obowiązków. Do okresu tego nie wlicza się urlopu wypoczynkowego.

§ 5

1. Nagrodę roczną przyznaje się na wniosek organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie tej nagrody złożony w terminie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
2. Nagrodę roczną przyznaje Wójt, zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 6

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) datę wniosku;
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3) wskazanie organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej;
4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej;
6) datę objęcia funkcji (stanowiska) w podmiocie;
7) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej za okres wnioskowany;
8) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem;
9) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
10) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
11) załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy;
b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego podmiotu za rok obrotowy;
c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych;
d) uchwałę organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie kierownikowi jednostki organizacyjnej nagrody rocznej;

12) podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt. 11 lit.c, składa organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.


§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-)Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06