OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wybory - rejestr wyborców

Wybory - rejestr wyborców


 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.),

 - Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
27.07.2011r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu
przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom
członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
(Dz. U. z 29 lipca 2011r. Nr 158 poz.941).    

Opis procedury

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Włoszakowice można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń.

Wymagane dokumenty

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku należy dołączyć: -kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; -pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek . Do wniosku muszą być załączone: - kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, - pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Formularze i wnioski

- wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- wniosek o skreślenie z rejestru wyborców,

- wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

- Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców bądź o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

- Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Włoszakowice, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06