OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/187/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2016.

Uchwała Nr XXIV/187/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2016.

Numer uchwały: 187
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

U C H W A Ł A NR XXIV/187/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2016 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2019 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013-2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Do opracowania aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012 oraz ich planu na 2013. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu w odniesieniu do lat 2011 i 2012 oraz z aktualnym planem budżetu po zmianach w odniesieniu do roku 2013. W oparciu o powyższe dane oraz dane o kwotach planowanych spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych już umów w przypadku zobowiązań z tego tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych wyszacowano dane na następne trzy lata w przypadku szczegółowych danych i na sześć lat w zakresie spłaty długu. Z załącznika dotyczącego przedsięwzięć do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami eliminuje przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące wydatków bieżących oraz gwarancji i poręczeń. Zwiększa się o 100.000,00 złotych nakłady na jedyne pozostałe do realizacji w roku 2013 przedsięwzięcie pod nazwą "Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice" w związku z przesunięciem terminu płatności z końca I kwartału na III kwartał 2013 roku. Obecnie obowiązujące przepisy pozwoliły na skrócenie okresu tworzenia WPF-u w pełnej szczegółowości do czterech lat, z wydłużonym okresem w zakresie relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z czym aktualna WPF opracowana została na okres 2013 - 2016, a informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2019, tj. na okres, w którym Gmina, na chwilę obecną, planuje wyjść z zadłużenia. Do tworzenia aktualizacji przyjęto wytyczne z obecnie zawartych umów oraz wyliczeń możliwości zadłużania się przy zachowaniu płynności finansowej.
W obecnej WPF, tak jak w poprzedniej, od roku 2013 nie planuje się większych zadań inwestycyjnych w związku z koniecznością jak najwcześniejszego wyjścia z długu. Kilka kolejnych lat to dla Gminy okres przyhamowania, ograniczenia wydatków majątkowych i prowadzenia bardzo oszczędnościowej gospodarki finansowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w załączniku Nr 1 jak i załączniku Nr 2, w których w zasadzie podtrzymywana jest strategia przyjęta w przedłożonej wcześniej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włoszakowice na lata 2013 - 2023. Ponadto uwzględniono zmiany budżetu roku 2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku. W związku z powyższym, zasadne jest uchylenie poprzednio sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej i zastąpienie jej przedkładaną obecnie sporządzoną w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06