OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/188/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr XXIV/188/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 188
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXIV/188/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 1.141.554,00 złote, w tym kwotę dochodów bieżących zmniejsza się o 53.995,00 złotych i kwotę dochodów majątkowych zwiększa się o 1.195.549,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.195.549,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.709.954,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.983.405,00 złotych i dochodów majątkowych 1.726.549,00 złotych.
§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 765.819,00 złotych oraz dokonuje ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 323.425,00 złotych i ogółem wynoszą 25.451.729,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwieksza się o 228.828,00 złotych i ogółem wynoszą 20.140.505,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 2.045,00 złotych i ogółem wynoszą 12.954.273,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 230.873,00 złote i ogółem wynoszą 7.186.232,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 94.547,00 złotych i wynoszą 1.018.570,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 50,00 złotych i wynoszą 3.765.363,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, o kwotę 442.394,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 2.882.490,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o 53.976,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 176.770,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o 25.000,00 złotych i wynoszą 75.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.334.219,00 złotych, w tym wydatków bieżących 25.451.729,00 złotych i wydatków majątkowych 2.882.490,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o 375.735,00 złotych, który obecnie wynosi 624.265,00 złotych i zostanie sfinansowany z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o 139.238,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały oraz zwiększa się rozchody budżetu o 236.497,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.


§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.100.000,00 złotych, który po zmianie wynosi 5.100.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 złotych.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.100.000,00 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 ) 1.141.554 zł
1) Wprowadzenie środków unijnych należnych z dofinansowania zadania zrealizowanego w roku ubiegłym pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" 1.195.549,
2) Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej -53.995, 3) Przeniesienie dochodów uzyskanych w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego między GOPS i UG.

II Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5 ) 765.819 zł
1. Zwiększenia: 908.471 zł
1) Środki dla ZDG ( prace na drogach i oświetlenie uliczne ) 665.700 zł,
2) Środki dla ZSO ( urządzenie pracowni kuchennej, użytkowanie sali ) 191.200 zł,
3) Środki dla ZS Bukówiec Górny ( użytkowanie sali ) 6.200 zł,
4) Środki dla ZS Dłużyna ( użytkowanie sali ) 11.500 zł,
5) Środki dla ZS Jezierzyce Kościelne ( użytkowanie sali ) 4.100 zł,
6) Środki dla ZS Krzycko Wielkie ( zakup urządzenia czyszczącego, remont schodów 17.000 zł,
7) Dotacja dla GOK-u 12.771 zł.
2. Zmniejszenia: 142.652 zł
1) Urząd Gminy 142.652 zł
3. Przeniesienia - w ramach posiadanych środków na wnioski Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim, Urzędzie Gminy i Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

4. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 4 ) 442.394 zł

1) Zwiększenia 900.700 zł
- Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym, 35.000 zł,
- Prace na drogach powiatowych 14.000 zł,
- Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG 428.700 zł,
- Projekty na dalszą budowę kanalizacji 50.000 zł,
- Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych 100.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 248.000 zł,
- Dotacje do urządzeń z zakresu ochrony środowiska 25.000 zł.
2) Nowe 420.670 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu na prace na drogach powiatowych 25.000 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach
50.093 zł,
- Zakup urządzenia czyszczącego w ZS w Krzycku Wielkim 12.000 zł,
- Urządzenie pracowni kuchennej w ZSO we Włoszakowicach 50.000 zł,
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w Gminie Wł-ce 283.577 zł.
3) Zmniejszenia - Dotacja dla GOK-u na zadania inwestycyjne 78.976 zł.
4) Rezygnacja - Budowa drogi nr 712638P ( obwodnica Boguszyna ) 800.000 zł.
5. Dotacje ( załącznik Nr 5 )

1) Na wydatki bieżące 94.547 zł
- zwiększenie dla Gminy Święciechowa 2.800 zł,
- zwiększenie dla GOK Włoszakowice 91.747 zł,
2) Na wydatki majątkowe - 28,976 zł
- zwiększenie ( Powiat leszczyński, mieszkańcy Gminy ) 50.000 zł,
- zmniejszenie ( GOK Włoszakowice ) 78.976 zł.

III Przychody ( załącznik Nr 6 ) - 139.238 zł

1. Wprowadzenie "wolnych środków z lat ubiegłych" 960.762 zł,
2. Zmniejszenie kredytów i pożyczek 1.100.000 zł.

IV Rozchody ( załącznik Nr 7 ) 236.497 zł

1. Pożyczka udzielona GOK-owi na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 236.497 zł

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06