OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/191/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXIV/191/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 191
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIV/191/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 403/1, o powierzchni 0,0474 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00002612/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Leśnej w Boszkowie - Letnisku,

§ 2

Uchyla się uchwałę nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 marca 2013r.


Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych, w której posadowione są media, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę, która nosi nazwę ul. Leśna, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).
Uchwałą nr XVIII/132/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie przedmiotowej działki, jednakże w związku z faktem, że w czasie od podjęcia uchwały nastąpiła korekta powierzchni nabywanej nieruchomości z 0,0400 ha do 0,0474 ha, zatem w celu zachowania prawidłowości postępowania zasadnym jest uchylenie poprzedniej uchwały i podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie z uwzględnieniem nowej powierzchni nieruchomości.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06