OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/194/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIV/194/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 194
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIV/ 194 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Na podstawie art. 18 ust. 2, art. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Włoszakowice uchwała co następuje:


§1.

Po rozpatrzeniu skargi p.R.K.dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków przez Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z żądaniem jego dyscyplinarnego zwolnienia - Rada Gminy Włoszakowice uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIV/194/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 marca 2013 r.


Rada Gminy po zapoznaniu się z pismem z dnia 14 lutego 2013 r. skierowanym do Wójta Gminy Włoszakowice przez p. R.K. a przekazanym zgodnie z właściwością Radzie Gminy Włoszakowice dnia 25 lutego 2013 r. stwierdza co następuje:
skarga dotyczy według zgłaszającego zaniedbywania obowiązków przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach i zawiera żądanie jego dyscyplinarnego zwolnienia z powodu niezałatwienia w ustalonym terminie wydania drewna pozyskanego z wycinki.
w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działalności m.in. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych czyli również kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach jest Rada Gminy Włoszakowice.

Podstawowymi dokumentami w sprawie są:
aneks do protokołu rokowań z dnia 9 października 2009 r. spisany 7 marca 2011 r., w którym ustalono zwiększenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie ulicy Jana Wańskiego w Bukówcu Górnym o pozyskane z wycinki drewno w ilości 23 sztuk robinii akacjowej;
ustalenie ostatecznego terminu realizacji powyższego zapisu aneksu, a mianowicie wydania pozyskanego drewna z wycinki najpóźniej w przyszłym sezonie 2012-2013. Treść tego ustalenia przygotowana została przez p. R.K. i podpisana przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

Z dokumentacji dotyczącej powyższej sprawy wynika, że odebrana została część akacji - co potwierdził zarówno pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice jak i p. R.K. wpisem o treści: „wywiozłem 14 szt.”
Wpisy powyższe znajdują się na protokole rokowań z dnia 9 października 2009 r.

Pozostałe pozyskane z wycinki drewno robinii akacjowej p. R.K. miał odebrać, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w miesiącu lutym 2013 r. o czym został powiadomiony przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach pismem Nr ZDG.1710.10.2013 z dnia 4 lutego 2013 r.

W związku z powyższym nie można mówić o zaniedbywaniu obowiązków przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

Wójt Gminy Włoszakowice - bezpośredni przełożony kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie ma więc uzasadnionych podstaw do zastosowania jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych wobec kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, bowiem nie dopatrzono się żadnych zaniedbań z jego strony w sprawie przedstawionej.
Z tych względów skarga nie zasługuje na uwzględnienie.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice (-)Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06