OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIII/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Protokół Nr XXIII/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Numer dokumentu: XXIII
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXIII/2013
--------------------------------------------
z XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 lutego 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczył cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Przed przedstawieniem porządku obrad wójt Stanisław Waligóra zaproponował przyjęcie do porządku obrad dodatkowych następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Propozycja Wójta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu.
Po zmianach przyjęto następujący porządek obrad:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
6. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
8. Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
- ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
9. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
10. Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
11. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
12. Sprawa funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
17. Odpowiedź MZO w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzeń Komisji Rady Gminy Włoszakowice złożyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba; przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszard Lipowy, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XXII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Krzysztof Poprawski – zgłosił wniosek o skuteczne odprowadzenie wody z dróg w Bukówcu Górnym w pobliżu przystanków autobusowych.
Radna Aniela Poloszyk – zgłosiła konieczność naprawy skarpy w Dłużynie przy zjeździe do kościoła. Ponadto poinformowała o awarii lampy oświetlenia ulicznego w Dłużynie przy probostwie w kierunku Charbielina.
Radna Mirosława Urbaniak – zgłosiła wniosek o udostępnienie sali w Grotnikach na różaniec za zmarłego.
Radna Irena Przezbór – zgłosiła wniosek o dokończenie drogi betonowej do siedziby firmy transportowej w zapleczu ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach.
Wnioskowała także o wykonanie przejścia dla pieszych we Włoszakowicach na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach na skrzyżowaniu z drogą na Dłużynę.


Ad. 5. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
Projekt regulaminu przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór informując, że w związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.
Ustalenie przez radę gminy w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest obowiązkowe.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dnia 31 grudnia 2012 r. pozytywnie zaopiniował projekt regulaminu (załącznik nr 6 do protokołu).
W dyskusji poruszano następujące sprawy:
czy można pojemniki z odpadami komunalnymi ustawiać po jednej stronie drogi w celu ułatwienia ich odbioru przez przewoźnika – regulamin stanowi, że pojemniki stawia się przed posesją;
utrzymania zwierząt gospodarskich w np. Boszkowie w budynkach gospodarczych po spółdzielni w pobliżu bloku mieszkalnego w ramach praw nabytych jak dotychczas, pomimo zakazu wynikającego z regulaminu;
są ulice (ślepe) na które nie można wjechać po odbiór odpadów komunalnych bez możliwości zawrócenia – stwierdzono, że jest to sprawa przewoźnika;
potwierdzono, że zapisy projektu regulaminu o minimalnych wielkościach pojemników oznaczają, że można również wykorzystywać większe pojemniki.
Innych uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/175/2013
-------------------------------------------------Ad. 6. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór. Niniejsza uchwała jest podyktowana zmianą kwoty, która uprawnia do otrzymania stypendium. Kwota ta została zwiększona i obecnie wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie. Zmianie uległy również kwoty w każdej grupie dochodowej:
I grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi do 150 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 84, 80 zł do 212 zł miesięcznie;
II grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 150 zł do 300 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 84,80 zł do 159 zł miesięcznie;
III grupa dochodowa (dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 300 zł do 456 zł netto) wysokość przyznanego stypendium to kwota od 84,80 zł. do 106 zł. miesięcznie.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/176/2013
-------------------------------------------------


Ad 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat, a dotyczących nieruchomości między innymi stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Boguszyn, Włoszakowice oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach uwag nie było.
W związku z faktem, że zawarta pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. umowa na ww. nieruchomości wygasła w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarcie kolejnej umowy jest warunkowane podjęciem stosownej uchwały.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/177/2013
-------------------------------------------------Ad. 8. Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawił pracownik GZK sp. z o.o. Roman Hałupka. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ponadto stwierdził, że wniosek w sprawie taryf został złożony 18 stycznia 2013 roku z zachowaniem 70 dniowego terminu przed planowanym dniem obowiązywania taryf. Wójt
sprawdził, czy taryfy zostały opracowane zgodnie przepisami ustawy i zweryfikował koszty pod względem celowości ich podnoszenia. Rada Gminy jest obowiązana zatwierdzić taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Przyczynę zwiększonej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawił prezes zarządu GZK sp. z o. o. Rafał Jagodzik.
Zaakceptowano następujące taryfy:
- za dostarczanie wody – 2,42 zł/m3 (netto);
- za odprowadzane ścieki komunalne z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 5,80 zł/m3 (netto);
- za odprowadzanie innych ścieków komunalnych – 8,70 zł/m3 (netto);
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 6,50 zł/m3 (netto).
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 3,00 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 3,00 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.

Obniżkę taryfy zaproponowano do odprowadzanych ścieków komunalnych z kwoty 5,80 zł/m3 do kwoty 4,30 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 1,50 zł do każdego m3 z budżetu gminy.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/178/2013
-------------------------------------------------


w związku z powyższym przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do taryfowej grupy odbiorców usług określonych symbolem OŚM w wysokości 1,50 zł do każdego m3 .

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/179/2013
-------------------------------------------------


Ad. 9. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany skład Komisji Inwentaryzacyjnej. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/180/2013
-------------------------------------------------


Ad .10. Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o zmianach do budżetu, a mianowicie:
1. zwiększenie dochodów o 22.000 zł na skutek wprowadzenia środków uzyskanych z rozliczenia dotacji za rok 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 20.500 zł i Gminy Święciechowa w kwocie 1.500 zł.
2. zwiększenie wydatków o 22.000 zł na skutek zmian w wydatkach polegających na zmniejszeniu wydatków o 108.750 zł i zwiększeniu wydatków o 130.750 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/181/2013
-------------------------------------------------Ad.11. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Przyjęcie corocznie gminnego programu wynika z z ustawy.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/182/2013
-------------------------------------------------

Ad. 12. Sprawa funduszu sołeckiego.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła nie tworzyć funduszu sołeckiego na 2014 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/183/2013
-------------------------------------------------


Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór.
Wyjaśnień udzieliła pracownik Urzędu Gminy Beata Gertych, stwierdzając że zmianie uległa otulina akustyczna ze względu na teren Przemęckiego Parku Krajobrazowego. W związku z tym proponuje się odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm wiatrowych w miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/184/2013 -------------------------------------------------


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Bukówiec Górny, Dłużyna przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Uczestniczący w sesji właściciel gruntów znajdujących się w granicach planowanego m.p.z.p. J.S. wyjaśnił swoje plany do działki nr 58 i nr 52 w Bukówcu Górnym i zadał pytanie Wójtowi czy rezygnując z inwestycji (budowy wiatrowni) na dz. nr 58 będzie miał możliwość ustawienia wiatrowni na działce nr 52. Wójt stwierdził, że nie wie czy taka możliwość ustalona zostanie w planie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 3 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XXIII/185/2013 -------------------------------------------------Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Projekt uchwały w sprawie do przystąpienia do zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach w zakresie infrastruktury technicznej elektroenergetyki polegającej na ustawieniu transformatora.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/186/2013 -------------------------------------------------


Ad.16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 17. Odpowiedź Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie w sprawie podwyżki cen za odbiór odpadów.
Odpowiedź w sprawie kosztów za zrzut odpadów komunalnych w Trzebani stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad .18. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad.19. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.        Przewodniczący Rady Gminy

 Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06