OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIV/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

Protokół Nr XXIV/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

Numer dokumentu: XXIV
Rok: 2013


P r o t o k ó ł Nr XXIV/2013
--------------------------------------------

z XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 marca 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z pracy Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
6. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
7. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki).
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Dominicach.
11. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
12. Rozpatrzenie skargi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych.
15. Sprawy bieżące – informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu leszczyńskiego.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzeń Komisji Rady Gminy Włoszakowice złożyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba; przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszard Lipowy, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.Ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik – kolejny raz wnioskował o naprawę drogi we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego za tzw. organistówką. Jest to dojazd m.in. do warsztatu naprawy samochodów ciężarowych. Droga jest rozjechana i wymaga sukcesywnego równania kilka razy w roku.
Radny Stefan Lis – kolejny raz wnioskował o usunięcie bądź obcięcie sosny na nieruchomości prywatnej przy ul. Grotnickiej we Włoszakowicach, która zasłania lampę oświetlenia ulicznego. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radni: Krystyna John i Ryszard Nowak – zgłosili interpelacje w sprawie naprawy drogi powiatowej w Krzycku Wielkim ul. Prymasa A. Krzyckiego na wysokości nieruchomości pod numerami 83, 34 i 53 oraz zapadającego się przepustu przy nieruchomości nr 48. Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Ryszard Lipowy – przekazał ponownie wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Bukówcu Górnym o dofinansowanie zakupu szafy do przechowywania naczyń w wypożyczalni przy sali wiejskiej. Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Aleksy Zaremba – wnioskował o założenie kolejnych krawężników w Skarżyniu ograniczających zalewanie gospodarstwa Franciszka Ślebody. Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Krzysztof Poprawski – poinformował o uszkodzeniu drenarki na gruntach przy ul. Drzymały w Bukówcu Górnym – woda rozmywa drogę.

Ad 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013-2016.
Informację w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Uwag radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/187/2013
-------------------------------------------------


Ad. 6. Zmiana budżetu na 2013 rok.
Uzasadnienie do proponowanych zmian w budżecie gminy złożyła Skarbnik Gminy Maria Rolka. W dochodach postanowiono dokonać następujących zmian:
1) wprowadzono środki unijne z dofinansowania zadania zrealizowanego w roku ubiegłym pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" w kwocie 1.195.549 zł,
2) zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 53.995 zł,
3) przeniesiono dochody uzyskane w ramach zaliczki i funduszu alimentacyjnego między Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy.

Po zmianach łączna kwota dochodów wynosi 27.709.954 zł, w tym dochodów bieżących 25.983.405 zł i dochodów majątkowych 1.726.549 zł.
W wydatkach postanowiono dokonać zmian związanych z przekazaniem środków dla:
1) Zarządu Dróg Gminnych ( prace na drogach i oświetlenie uliczne ) - 665.700 zł,
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących (urządzenie pracowni kuchennej, użytkowanie sali) - 191.200 zł,
3) Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym (użytkowanie hali sportowej) - 6.200 zł,
4) Zespołu Szkół w Dłużynie (użytkowanie hali sportowej) - 11.500 zł,
5) Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych (użytkowanie hali sportowej) – 4.100 zł,
6) Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim (zakup urządzenia czyszczącego, remont schodów) – 17.000 zł
7) Gminnego Ośrodka Kultury – 12.771 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.334.219 zł, w tym wydatków 25.451.729 zł i wydatków majątkowych 2.882.490 zł.


. W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/188/2013
-------------------------------------------------


Ad 7. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Postanowiono, zarządzić pobór ww opłaty w drodze inkasa w w wymienionych sołectwach, wyznaczając do poboru opłaty następujących inkasentów:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo - Ines Piotrowska,
4) Charbielin - Helena Sobecka,
5) Dłużyna - Aniela Poloszyk,
6) Dominice - Mateusz Krystians,
7) Grotniki - Andrzej Czajka,
8) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland,
9) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak,
10) Sądzia - Zenon Poloch,
11) Skarżyń - Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo - Jan Michalewicz.

Za inkaso określono wynagrodzenie w wysokości 3 % od zainkasowanych osobiście przez inkasenta opłat.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/189/2013
---------------------------------------------------Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim radni nie wnieśli uwag. Nieruchomość nabywana tj. działka nr 656 o powierzchni 0,1485 ha zostanie przeznaczona na budowę drogi łączącej ul. Prymasa A. Krzyckiego z Osiedlem 700 lecia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/190/2013
-----------------------------------------------------Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki).
Radni nie wnieśli uwag do nabycia nieruchomości gruntowej tj. działki nr 403/1 o powierzchni 0,0474 ha położonej w Boszkowie-Letniku przy ul. Leśnej. Wcześniej Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie ww nieruchomości, jednak w wyniku dokonanych pomiarów powierzchnia nabywanej działki była mylnie podana i różniła się od rzeczywistej powierzchni o 74 m2.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/191/2013
-----------------------------------------------Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości o pow. 0,1313 ha w Dominicach z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/192/2013
---------------------------------------------------


Ad 11. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Rada gminy wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości o powierzchni 3 arów oraz 6 m2 na w Boszkowie-Letniku na tzw. plaży „Pudełkowo”na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/193/2013
------------------------------------------------Ad 12. Rozpatrzenie skargi.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór przedstawiła skargę R. K. w sprawie zaniedbywania obowiązków przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach wraz z żądaniem jego dyscyplinarnego zwolnienia z powodu niezałatwienia w ustalonym terminie wydania drewna pozyskanego z wycinki.
Podstawowymi dokumentami w sprawie są:
aneks do protokołu rokowań z dnia 9 października 2009 r., w którym ustalono zwiększenie odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie ulicy Jana Wańskiego w Bukówcu Górnym o pozyskane z wycinki drewno w ilości 23 sztuk robinii akacjowej;
ustalenie ostatecznego terminu realizacji powyższego zapisu aneksu, a mianowicie wydania pozyskanego drewna z wycinki najpóźniej w przyszłym sezonie 2012-2013. Treść tego ustalenia przygotowana została przez p. R. K. i podpisana przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

Skarga i dokumentacja w sprawie stanowią załącznik nr 13 do protokołu.
Z dokumentacji dotyczącej powyższej sprawy wynika, że odebrana została część akacji - co potwierdził zarówno pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice jak i p. R. K. wpisem o treści: „wywiozłem 14 szt.”
Wpisy powyższe znajdują się na protokole rokowań z dnia 9 października 2009 r.
Pozostałe pozyskane z wycinki drewno robinii akacjowej p. R.K. miał odebrać, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w miesiącu lutym 2013 r. o czym został powiadomiony przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach pismem Nr ZDG.1710.10.2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
W związku z powyższym nie można mówić o zaniedbywaniu obowiązków przez kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/194/2013
-----------------------------------------------


Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Radni zaakceptowali udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego, a dotyczącej:
1) pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł w formie dotacji celowej na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Włoszakowice – Bukówiec Górny;
2) pomocy rzeczowej o wartości 14.000,00 zł na wykonanie odcinka chodnika wraz z wymianą krawężnika długości 50,0 mb na ulicy Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym;
3) pomocy rzeczowej o wartości 17.000,00 zł na zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Dworcowej w Boszkowie-Letnisku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/195/2013
-----------------------------------------


Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła wolę współdziałania z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rady Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/196/2013
-----------------------------------------

Ad. 15. Sprawy bieżące.
Sołtys wsi Bukówiec Górny Tadeusz Malepszy przedstawił protokół z zebrania z przedstawicielami mieszkańców wsi odbytego 26 marca 2013 r.
Ponadto Wójt przedstawił materiały związane z funkcjonowaniem farm elektrowni wiatrowych analizując jednocześnie skład osobowy Zespołu ds energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu leszczyńskiego. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
lk
Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek – zaprosił radnych na XVIII Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym dnia 7 kwietnia 2013 r.

Ad.17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła obrady XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06