OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/202/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXVI/202/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 202
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXVI/202/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 302/1, o powierzchni 0,0047 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00007025/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi - ulicy Dominickiej w Boszkowie – Letnisku.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XXI/164/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16 maja 2013 r.

Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi część drogi dojazdowej do miejscowości Dominice, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości.
Uchwałą Nr XXI/164/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie przedmiotowej nieruchomości, jednakże w związku z faktem, że zmieniona została powierzchnia nabywanej nieruchomości zatem zasadne jest uchylenie wyżej wymienionej uchwały i podjęcie nowej w przedmiocie nabycia działki nr 302/1.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06