OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/209/2013 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXVI/209/2013 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 209
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVI/209/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 412.218,00 złotych, w tym kwotę dochodów bieżących o 255.968,00 złotych i dochodów majątkowych o 156.250,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.020,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych dotacji w wysokości 97.420,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.356.432,00 złote, w tym dochodów bieżących 26.473.633,00 złote i dochodów majątkowych 1.882.799,00 złotych

2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 412.218,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 332.218,00 złotych i ogółem wynoszą 26.018.207,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 305.718,00 złotych i ogółem wynoszą 20.648.451,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 39.800,00 złotych i ogółem wynoszą 12.986.710,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 265.918,00 złotych i ogółem wynoszą 7.661.741,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 5.500,00 złotych i ogółem wynoszą 1.024.070,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 21.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.818.395,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, o kwotę 80.000,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 2.962.490,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 176.770,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 75.000,00 złotych.

3. Zwiększenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększanie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.020,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 97.420,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.980.697,00 złotych, w tym wydatków bieżących 26.018.207,00 złotych i wydatków majątkowych 2.962.490,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
1. Zwiększenia 412.218,00 zł
1) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie
pomocy dla uczniów 16.334,00 zł,
2) środki uzyskane z OPS Wschowa dla ŚDS w kwocie ( porozumienie JST ) 34.020,00 zł,
3) dotacja Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na budowę
( przebudowę ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych 156.250,00 zł,
4) zwrot środków z tytułu wypłaconych alimentów 6.000,00 zł,
5) podatek dochodowy od osób prawnych 189.614,00 zł,
6) środki z usług świadczonych w urzędzie 10.000,00 zł.
II Wydatki ( załącznik Nr 3 i 6 )
1. Zwiększenia: 412.218,00zł
1) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie ( zwrot z roku 2012 ) 41.058,00 zł,
2) zwiększenie środków dla ŚDS z dotacji ze Wschowy ( porozumienie JST ) 34.020,00 zł,
3) zwiększenie środków dla Przedszkola ( częściowy zwrot z roku 2012 ) 13.000,00 zł,
4) zwiększenie środków dla ZDG 10.000,00 zł,
5) zwiększenie środków dla urzędu gminy, w tym: 314.140,00 zł,
a) wydatki na zadania z dotacji na pomoc dla uczniów 21.000,00 zł,
b) wydatki na oświetlenie uliczne 210.000,00 zł,
c) wydatki na wykupy gruntów pod drogi 60.000,00 zł,
d) zwroty dotacji 5.640,00 zł,
e) wydatki na dotację dla Miasta Kościana z tytułu uczęszczania
do przedszkola na jego terenie dziecka z naszej Gminy 5.500,00 zł,
f) wydatki na prace w Boszkowie 12.000,00 zł.
2. Przeniesienia - w ramach posiadanych środków na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz w Urzędzie Gminy
3. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 5 ), w tym:
1) Zwiększenia, w tym: 80.000,00 zł
a) wykup gruntów pod drogi 60.000,00 zł,
b) zakupy inwestycyjne w ZDG 10.000,00 zł,
c) modernizacja oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł.
2) Przeniesienia
zadanie realizowane w ZDG dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jezierzycach Kościelnych i w Krzycku Wielkim w związku z wprowadzeniem klasyfikacji budżetowej zgodnej z klasyfikacją otrzymanej dotacji 400.000,00 zł.
4. Dotacje ( załącznik Nr 4 )
- w ramach wydatków bieżących dotacja dla Miasta Kościana 5.500,00 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06