OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/215/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr XXVII/215/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 215
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVII/215/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 26.196,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmiany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, co nie powoduje zmiany kwoty ogólnej dotacji, która wynosi 3.517.959,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.382.628,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.499.829,00 złotych i dochodów majątkowych 1.882.799,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 26.196,00 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 126.196,00 złotych i ogółem wynoszą 26.144.403,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 95.096,00 złotych i ogółem wynoszą 20.743.547,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 42.326,00 złotych i ogółem wynoszą 12.944.384,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 137.422,00 złote i ogółem wynoszą 7.799.163,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 35.400,00 złotych i ogółem wynoszą 1.059.470,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 4.300,00 złotych i ogółem wynoszą 3.814.095,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, o kwotę 100.000,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 2.862.490,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 176.770,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 75.000,00 złotych.
3. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmiany wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, co nie powoduje zmiany kwoty ogólnej tych wydatków, która wynosi 3.517.959,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.006.893,00 złote, w tym wydatków bieżących 26.144.403,00 złote i wydatków majątkowych 2.862.490,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
1. Zwiększenia 26.196,00 zł
1) wpływy z opłat za koszty upomnień 3.000,00 zł,
2) środki uzyskane przez ZS w Jezierzycach Kościelnych jako odszkodowanie 765,00 zł,
3) środki uzyskane przez ŚDS w ramach świadczonych usług 1.149,00 zł, 4) środki uzyskane przez Przedszkole w ramach świadczonych usług 9.282,00 zł, 5) zwrot środków z tytułu wypłaconych alimentów 12.000,00 zł.
2. Przeniesienia - środki uzyskane w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na działalność prowadzoną przez GOPS, na jego wniosek
II Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 )
1. Zwiększenia: 126.196,00 zł 1) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach K. (wypracowane ) 765,00 zł,
2) zwiększenie środków dla ŚDS ( wypracowane ) 1.149,00 zł,
3) zwiększenie środków dla Przedszkola ( wypracowane ) 9.282,00 zł,
4) zwiększenie środków dla urzędu gminy, w tym: 115.000,00 zł,
- dotacja dla GOK 35.400,00 zł.
2. Zmniejszenia: -100.000,00 zł
1) Środki dla ZDG ( oszczędności w zadaniach inwestycyjnych ) -100.000,00 zł
3. Przeniesienia - w ramach posiadanych środków na wnioski GOPS, ŚDS, ZDG, ZS w Krzycku Wielkim i Urzędu Gminy oraz zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06