OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/216/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXVII/216/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 216
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

Uchwała  utraciła moc na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2013 r.


Uchwała Nr XXVII/216/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12.06.2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXII/236/2010 z dnia 08.04.2010 r. Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Dłużyna oraz Bukówiec Górny, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVIII/226/2005 z dnia 15.12.2005r. oraz ostatnią zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
§ 2


Integralnymi załącznikami do uchwały są:
1) Ujednolicony tekst Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – załącznik nr 1,
2) Ujednolicony rysunek Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, na który składają się następujące załączniki graficzne:
a) Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – stanowiące załącznik nr 2A do niniejszej uchwały,
b) Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – stanowiące załącznik nr 2B do niniejszej uchwały.
3) Wykaz uwag i rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/216/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12.06.2013 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE


Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 25.02.2013 r. do 19.03.2013 r. W dniu 04.03.2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zmianami) uwagi były przyjmowane w terminie 21 dnia od daty zakończenia wyłożenia studium.
Do Wójta Gminy Włoszakowice wpłynęła w ustawowym terminie jedna uwaga złożona przez Pana Jędrzeja Skorupińskiego.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga co następuje:Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/216/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12.06.2013 roku
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzonym dla całego obszaru gminy.
W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.
W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Podstawę do opracowania zmiany studium stanowiła uchwała Rady Gminy Włoszakowice sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice”
Bezpośrednim powodem podjęcia powyższej uchwały była potrzeba zmiany zapisów w studium w nowej zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potrzeba przygotowania szerszej oferty inwestycyjnej na terenie gminy.
Przy sporządzaniu projektu zmiany studium wzięto pod uwagę wnioski i uwagi złożone przez instytucje i mieszkańców.
Projekt zmiany studium poddany został procedurze formalno-prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W okresie wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu, wniesiono 1 uwagę.
Zmiana studium stanowi korektę obowiązującego studium i jest kontynuacją polityki przestrzennej i kierunków rozwoju gminy.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały.


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06