OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/219/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXVII/219/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 219
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVII/219/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 czerwca 2013 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/219/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 czerwca 2013 r.


Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”, zwanej dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala tych zwierząt jest największa na terenie Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 11 a ust. 7 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, projekt programu wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie pismem Nr PIWe. 071/22/2013 z 18 lutego 2013 r. zaopiniował negatywnie projekt Programu. Fundacja Dr Lucy z siedzibą w Śremie przy ulicy Mickiewicza 33, nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego Programu.
Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Śmiglu, Koło Łowieckie nr 6 „Jeleń” we Włoszakowicach, Koło Łowieckie nr 4 „Gwizd” w Lesznie oraz Koło Łowieckie nr 5 „Dzik” w Lesznie nie wydały opinii w ustawowym terminie 21 dni.
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/219/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 czerwca 2013 r.„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Przyjmuje się do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice, zwanym dalej Programem.

§2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice.
9) edukacja mieszkańców Gminy Włoszakowice w zakresie opieki nad zwierzętami.Rozdział 2
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice realizuje:
1) Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska;
2) Gmina Włoszakowice poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
Organizacje pozarządowe przez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

§3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszakowice realizują:
1) Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyłapywania zwierząt;
2) Podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.

§4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska;
2) Organizacje pozarządowe.

§5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Gmina Włoszakowice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Włoszakowice i na tablicach ogłoszeń sołectw; oraz oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§6. Usypianie ślepych miotów realizuje:
Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

§7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje:
Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.

§8. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice jest realizowane poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, wynikających z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

Rozdział 3
EDUKACJA MESZKAŃCÓW

§9. Urząd Gminy Włoszakowice w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4
FINANSOWANIE PROGRAMU

§10. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice do wysokości kwoty uchwalonej w budżecie.

§11. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06