OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/151/2004

Uchwała nrXIX/151/2004

Numer uchwały: 2004/19/151
Numer sesji: 19
Rok: 2004


U C H W A Ł A nr XIX/ 151/ 2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie stawek podatku od psów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana; Dz.U z 2002r. Nr 214 poz.1806) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U z 2004r. Nr 123 poz. 1291).

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Włoszakowice w kwocie 40,00 zł od każdego psa.


2. Podatek płatny jest jednorazowo bez wezwania u sołtysa wsi do dnia 15 marca 2005roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku , terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


3. Za pobieranie podatku od posiadania psów ustala się dla inkasentów - sołtysów wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50 % skasowanych kwot.


4. Zwalnia się z podatku od posiadania psów :
a/ jednego psa w nieruchomościach zabudowanych do 1ha.
b/ psy utrzymywane przez osoby czasowo przebywające na obszarze gminy jeżeli podatek
od posiadania psów został zapłacony za dany rok w miejscowości z której przybył.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr X/ 84/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 roku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2005 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały nr XIX/ 151/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie stawek podatku od psów


W zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych, z tym, że podatek od jednego psa w roku 2005 nie może przekroczyć kwoty 51,91 zł.
Rada Gminy skorzystała nadto z możliwości zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatków od psów na nieruchomości do 1ha.
Zwolnienia ustawowe zawarte są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku /tekst jednolity: Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku ze zmianami/.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06