OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/160/2004

Uchwała nrXX/160/2004

Numer uchwały: 2004/20/160
Numer sesji: 20
Rok: 2004Uchwała Nr XX/160/2004
Rada Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach


Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2002 r, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz. 721 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

Zmienia się statut Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowice stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 nr XXVIII/301/2002 w następujący sposób:

 1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Ҥ 3

 1. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach jest wszechstronna działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie gminy Włoszakowice.

 2. Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, należy w szczególności:

 1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury

 2. tworzenie warunków dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką

 3. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

 4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego

 5. współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury”

 1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Ҥ 4
Wymieniony w § 3 cel i zakres działania Gminny Ośrodek Kultury realizuje w szczególności poprzez:

 1. zarządzanie salami wiejskimi,

 2. organizowanie imprez na rzecz miejscowej społeczności,

 3. organizowanie imprez o charakterze ponadgminnym,

 4. wydawanie miesięcznika gminnego “Nasze Jutro”,

 5. prowadzenie strony internetowej gminy,

 6. prowadzenie Samorządowego Ogniska Muzycznego,

 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą Towarzystwa Muzycznego,

 8. prowadzenie i utrzymanie Izb Regionalnych,

 9. wspieranie działalności zespołów śpiewaczych, zespołów regionalnych i
  innej działalności artystycznej,

 10. prowadzenie działalności wydawniczej książek.”

 1. w § 5 sformułowanie “Zarząd Gminy” zastępuje się słowami ”Wójt Gminy Włoszakowice”,

 2. w § 7 pkt 4 wyrazy “Zarządowi Gminy” zastępują słowa “Wójtowi Gminy Włoszakowice”

 3. w § 9 słowo “Zarząd” zastąpione zostaje wyrazami “Wójt Gminy Włoszakowice”

 4. pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06