OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/150/2004

Uchwała nrXIX/150/2004

Numer uchwały: 2004/19/150
Numer sesji: 19
Rok: 2004

U C H W A Ł A nr XIX/ 150 / 2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U z 2002 Nr 214 poz. 1806) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana; Dz. U z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.

Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji:1/ do 1995 roku włącznie 500,00 zł
2/ od 1996 roku 450,00 zł

1a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 5,5 ton
włącznie nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do 1995 roku włącznie 550,00 zł
2/ od 1996 roku 500,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:


1/ do roku 1995 włącznie 900,00 zł
2/ od roku 1996 850,00 zł

2a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9
ton włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 950,00 zł
2/ od roku 1996 900,00 zł


3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton , wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku
produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.100,00 zł
2/ od roku 1996 1.050,00 zł

3a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton do
mniej niż 12 ton, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.150,00 zł
2/ od roku 1996 1.100,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 8 ton włącznie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.200,00 zł
2/ od roku 1996 1.150,00 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 ton
włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji:

1/ do 1995 roku włącznie 1.250,00 zł
2/ od 1996 roku 1.200,00 zł

5b. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i
poniżej 12 ton, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do 1995 roku włącznie 1.300,00 zł
2/ od roku 1996 1.250,00 zł

5c. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i
poniżej 12 ton, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:


1/ do 1995 roku włącznie 1.350,00 zł
2/ od roku 1996 1.300,00 zł

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 10 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, w zależności od roku produkcji
przyczepy lub naczepy:

1/ do 1995 roku włącznie 600,00 zł
2/ od roku 1996 550,00 zł

7a. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą
powyżej 10 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, w zależności od roku produkcji
przyczepy lub naczepy:

1/ do roku 1995 włącznie 650,00 zł
2/ od roku 1996 600,00 zł

8. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe
określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

9. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:


1/ do roku 1995 włącznie 1.300,00 zł
2/ od roku 1996 1.200,00 zł

9a. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, nie wyposażonych w katalizator spalin, ani
instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.400,00 zł
2/ od roku 1996 1.300,00 zł

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator
spalin, w zależności od roku produkcji:

1/ do roku 1995 włącznie 1.550,00 zł
2/ od roku 1996 1.450,00 zł


9c. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, nie wyposażonych w
katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.600,00 zł
2/ od roku 1996 1.500,00 zł


§ 2

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

- I rata do 15 lutego 2005roku,
- II rata do 15 września 2005roku,
- na rachunek Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Traci moc uchwała NrX /83/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2005 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórU Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XIX/ 150/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną do pojazdów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1,2,3,5,7, natomiast do pojazdów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2,4,6, uprawniania rady gminy są ograniczone granicą kwot maksymalnych i minimalnych.
Na podstawie art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ Minister Finansów przeliczył stawki minimalne określone w załącznikach od 1-3 ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%.
W związku z tym, że kurs EURO ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października 2004r. wyniósł 4,3634 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 4,5% w stosunku do kursu EURO ogłoszonego na pierwszy roboczy dzień października roku ubiegłego, który wynosił 4,5710 zł, stawki minimalne podatku od środków transportowych nie są przeliczane. W 2005r. obowiązywać będą stawki tej samej wysokości co w 2004r
Wysokość stawek minimalnych określa się do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/ 150/2004 z dnia 30 listopada 2004r.
Rady Gminy WłoszakowiceLiczba osi i dopuszczalna
masa całkowita / w tonach/


Stawka podatku / w złotych/Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna / osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Stawka podatkowa
/ w złotych/


Stawka podatkowa
/ w złotych/


1

2

3

4

5

6Dwie osie


12

13

1.000,-


1.200,-


13

14

1.000,-


1.200,-


14

15

1.000,-


1.200,-


15

i powyżej 15

1.000,-


1.251,81Trzy osie


12

17

1.000,-


1.200,-


17

19

1.000,-


1.200,-


19

21

1.000,-


1.200,-


21

23

1.800,-


2.000,-


23

25

1.800,-


2.000,-


25

i powyżej 25

1.800,-


2.000,-Cztery osie i więcej


12

25

1.800,-


2.150,-


25

27

1.800,-


2.150,-


27

29

1.800,-


2.150,-


29

31

1.800,-


2.452,80


31

i powyżej 31

1.800,-


2.452,80
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/ 150 /04 z dnia 30 listopada 2004r. Rady Gminy
Włoszakowice


Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
/ w tonach/Stawka podatku w złotychNie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
w złotych


Stawka podatkowa w złotych1

2

3

4

5

6
Dwie osie


12

18

1.300,-


1.350,-


18

25

1.300,-


1.350,-


25

31

1.450,-


1.770,-


31

i powyżej 31

1.450,-


1.937,76Trzy osie i więcej

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/ 150/04 z dnia 30 listopada 2004r. Rady Gminy
Włoszakowice


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa
+ pojazd silnikowy /w tonach/Minimalna stawka podatku / w złotych/nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
w złotych


Stawka w złotych


1

2

3

4

5

6Jedna oś


12

18

700,-


1.200,-


18

25

700,-


1.200,-


25

i powyżej 25

700


1.200,-Dwie osie


12

28

750,-


760,-


28

33

750,-


849,94


33

38

849,94


1.291,07


38

i powyżej 38

1.249,03


1.699,87-Trzy osie i więcej


12

38

1.400,-


1.400,-


38

i powyżej 38

1.550,-


1.550,-


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06