OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/139/2004

Uchwała nrXVIII/139/2004

Numer uchwały: 2004/18/139
Numer sesji: 18
Rok: 2004


UCHWAŁA Nr XVIII/139/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku


w sprawie uchwalenia statutu i regulaminu
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach
_____________________________________________________________________

Na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:§ 1

Środowiskowemu Domu Samopomocy we Włoszakowicach (ŚDS) nadaje się:

 1. statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. regulamin w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(-) Irena Przezbór

Przewodnicząca Rady Gminy
Włoszakowice


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku, NR XVIII/139/2004


STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach


§ 1.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach zwany w skrócie „domem” jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną na podstawie Uchwały Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 08 września 2003r.

 2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa jako jednostka budżetowa w ramach przepisów ustawy o finansach publicznych.

 3. Siedzibą domu jest budynek Urzędu Gminy we Włoszakowicach - Plac 21 Października 4.

 4. Obszar działania obejmuje teren gminy Włoszakowice. Dom może również realizować świadczenia o charakterze ponadlokalnym, na mocy porozumienia z ościennymi gminami.§ 2.

 1. Na czele Domu stoi Kierownik,który kieruje pracą i odpowiada za jego działalność.

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Włoszakowice.

 3. Pracowników Domu zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Domu, po pozytywnej opinii Wójta Gminy.

 4. Kierownik Domu składa Radzie Gminy oraz Kierownikowi OPS corocznie sprawozdanie z działalności Domu oraz przedstawia plan finansowy w zakresie działalności.§ 3.

Uczestnikami Domu są osoby chore psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest przeznaczony dla 30 osób.

§ 4.

 1. Cele i zadania Domu:

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających.

 2. Podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej.

 3. Przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

 1. Wymienione cele realizowane są przez:

 1. opiekę lekarską,

 2. opiekę psychologiczną,

 3. poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,

 4. zajęcia podnoszące poziom zaradności życiowej,

 5. terapię zajęciową,

 6. zajęcia kulturalno-oświatowe,

 7. zajęcia rekreacyjne.§ 5.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach finansowany jest ze:

 1. środków budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone gminie

 2. dotacji z innych źródeł,

 3. jak również w formie darowizn finansowych i rzeczowych.

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest wysokość rocznego budżetu uchwalona przez Radę Gminy

Włoszakowice na podstawie ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego wysokości dotacji celowej.

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada kierownik Domu oraz główny księgowy.§ 6.

 1. W Domu funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik ŚDS

 2. specjaliści terapii zajęciowej

 3. pielęgniarka

 4. technik fizjoterapii

 5. pracownik socjalny

 6. księgowa

 7. lekarz psychiatra na umowę-zlecenie

 8. sprzątaczka

 9. palacz

- w sumie do 12 etatów.

 1. Do pracowników Domu zastosowanie znajdują przepisy o pracownikach samorządowych.§ 7.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.


§ 8.

Szczegółowe zadania i organizację funkcjonowania Domu określa Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku, NR XVIII/139/2004


R e g u l a m i n
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach


§ 1.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy zwany w skrócie domem jest jednostką budżetową organizowaną i nadzorowaną przez Wójta Gminy Włoszakowice .

 2. Działalnością domu kieruje Kierownik, zatrudniany przez Wójta Gminy.

 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.§ 2.

Dom przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi.


§ 3.

 1. Cele domu określa statut.

 2. Cele domu realizowane są przez :

- opiekę lekarską
- opiekę psychologiczną
- poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego
- zajęcia podnoszące poziom zaradności życiowej
- terapię zajęciową,
- zajęcia kulturalno-oświatowe
- zajęcia rekreacyjne

§ 4.

 1. W celu realizacji programu merytorycznego Dom zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne do wykonania programu, a w szczególności:

1/ pracownie terapii zajęciowej
2/ pracownię rehabilitacji ogólnej
3/ kuchnię wraz z jadalnią
4/ gabinet lekarza i pielęgniarki
5/ węzły sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych.

 1. Osoby przebywające w Domu biorą udział w organizowanych zajęciach i terapii dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia oraz w zależności od potrzeb i możliwości.

 2. Zajęcia dla osób zakwalifikowanych do domu odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 1. Zajęcia dla uczestników mogą odbywać się poza siedzibą Domu /imprezy kulturalne, wycieczki itp./.

 2. Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych uprzednio zajęć w godzinach innych niż podane w pkt 3 oraz w dni wolne od pracy.§ 5.

 1. Dom jest placówką otwartą, koedukacyjną i przeznaczoną dla osób pełnoletnich.

 2. Do Domu mogą być przyjmowane i kierowane osoby, które:

1/ nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób,
2/samodzielnie wykonują podstawowe czynności związane z samoobsługą,
3/nie są obłożnie chore

 1. Odpłatność za specjalistyczne usługi regulują odpowiednie przepisy.

 2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Kierownik OPS na podstawie następujących dokumentów:

1/ wniosek o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do ośrodka wsparcia -
Środowiskowego Domu Samopomocy:

   • wniosek osoby ubiegającej się o pomoc

   • wniosek wypełniony przez pracownika socjalnego

   • opinia lekarza psychiatry lub neurologa

2/ wywiadu środowiskowego
3/ kontraktu zawartego pomiędzy kierującym, a skierowanym

 1. Osoby zakwalifikowane do Domu mogą otrzymać obiad ponosząc pełną odpłatność według kosztu ustalonego przez placówkę, z której będą zakupione obiady.

 2. Personel Domu prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych zajęć.

 3. Indywidualna dokumentacja uczestnika zajęć powinna zawierać informację o stanie zdrowia, zachowaniu, stopniu realizacji potrzeb psychospołecznych i innych istotnych faktach.

 4. Zakres dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia określa Kierownik Domu.§ 6.

 1. Dom może za zgodą użytkowników prowadzić sprzedaż prac wykonanych w ramach zajęć terapeutycznych, podczas prowadzonej aukcji, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

 2. Dom może przyjmować zlecenia od firm i instytucji na wykonanie określonych prac w ramach zajęć terapeutycznych. Środki uzyskane w ten sposób przeznacza się na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

 3. Wyceny prac przeznaczonych do sprzedaży dokonuje komisja powołana przez Kierownika Domu.§ 7.

 1. Domem kieruje Kierownik, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Domu i spełnia funkcję kierownika zakładu. Jest kierownikiem jednostki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych . Jest on odpowiedzialny za właściwe użytkowanie domu oraz pracę całego personelu.

 2. Kierownik wykonuje zadania zakładu pracy:

  • ustala regulamin Domu

  • ustala regulamin Pracy

  • odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw oraz za sprawną organizację ich załatwiania

  • podejmuje decyzje w sprawach wynikających ze stosunku służbowego

  • określa organizację wewnętrzną Domu oraz formy i metody pracy

  • dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między pracownikami, koordynuje ich działalność oraz prowadzi kontrolę realizacji zadań

  • dba o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw osób zakwalifikowanych do Domu

  • akceptuje na podstawie zgromadzonych dokumentów zasadność przyjęcia do domu.

   1. Kierownik prowadzi sprawy związane z reprezentacją domu.

     1. Kierownika podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

     2. Kierownik podpisuje:

     - pisma wychodzące, które powinny być uprzednio parafowane przez pracownika na kopii pisma
     - inne dokumenty zastrzeżone do podpisu przez kierownika

     1. Kierownik Domu lub upoważniony pracownik obowiązany jest do utrzymania osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodzinami użytkowników Domu.     § 8.

     1. Warunki panujące w domu winny zastąpić swym użytkownikom dom rodzinny, atmosfera w nim musi być nacechowana życzliwością i wzajemnym zaufaniem.

     2. Na terenie domu obowiązuje :

     • wzajemny szacunek i poszanowanie godności osobistej,

     • dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

     • zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,

     • dbałość o mienie domu,

     • zakaz palenia tytoniu,

     1. Od osób korzystających z usług domu oczekuje się:

      • regularnego uczęszczania do domu

      • w miarę osobistych możliwości i zainteresowań włączanie się do prac gospodarczych Domu

       1. Korzystający ze świadczeń domu wybierają 3 osobową Radę Domu do zadań której należy:

          • pomaganie kierownictwu w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z domu

          • współdziałanie w organizacji zaspakajania potrzeb kulturalnych,

          • organizacja terapii zajęciowej,powiązanie działalności Domu ze środowiskiem lokalnym

          • utrzymywanie kontaktu z użytkownikami domu w przypadku ich dłuższej choroby lub pobytu w szpitalu         § 9.

         Sprawy korzystających z usług, którzy naruszają zasady współuczestnictwa oraz zakłócają pracę domu załatwia Kierownik w porozumieniu z Radą Domu, a w szczególnie rażących przypadkach korzystający może być pozbawiony prawa do korzystania ze świadczeń.

         § 10.

         Dom realizując swoje cele współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami służby zdrowia, instytucjami i osobami fizycznymi.

         Przewodnicząca
         Rady Gminy Włoszakowice
         (-) Irena Przezbór


     Informacje powiązane:
     Typ dokumentu: Uchwały Rady
     Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
     Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
     Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
     Opublikowany dnia: 2004-09-20
     Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
     Zmian: 0


     Powiadom o zmianach w tym dokumencie
     Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
     Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


      

     Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06