OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/162/2004

Uchwała nrXX/162/2004

Numer uchwały: 2004/20/162
Numer sesji: 20
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A Nr XX/162/2004
--------------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Boszkowa
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203 ) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz.3403) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

W celu poznania opinii mieszkańców Boszkowa w sprawie zmiany urzędowej nazwy „Boszkowo” na nazwę „Boszkowo-Letnisko” zarządza się w części sołectwa Grotniki obejmującej teren osady Boszkowo konsultację z mieszkańcami.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu mieszkańców, które zwołuje się na dzień 25 stycznia 2005 r. godz. 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Borowik” w Boszkowie ul. Starkowska nr 11.

§ 3

Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Andrzeja Czajkę.

§ 4

Informacje o zarządzeniu i przeprowadzeniu konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na terenie objętym konsultacją oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XX/162/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 r.


Na skutek zmiany granic administracyjnych od 1 stycznia 2000 r. w Gminie Włoszakowice nazwa miejscowość Boszkowo obejmuje zarówno osadę wsi Grotniki, która leży w sołectwie Grotniki, jak i wieś, która leży w sołectwie Boszkowo.
W określaniu nazw zwyczajowo używa się nazw Boszkowo-wieś i Boszkowo - Letnisko.
Dla uporządkowania stanu prawnego nazwy miejscowości Boszkowo - zarządzenie konsultacji z mieszkańcami w celu wypowiedzenia się mieszkańców co do nazwy i w następstwie dokonania zmiany nazwy urzędowej na Boszkowo-Letnisko - jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06