OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Numer dokumentu: 42
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 42/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 rokuNa podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Załącznik do zarządzenia
Nr 42/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 6 sierpnia 2013 roku


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w
Gminie Włoszakowice w I półroczu 2013 roku.


Szczegółowe dane bieżącego roku wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 27 marca 2012 roku. Zmiany budżetu wprowadzane w okresie II kwartału nie powodowały konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmienił się jednak plan dochodów jak i plan wydatków, przy zachowaniu założonego deficytu. Planowane w WPF dochody w kwocie 27.709.954,00 złote wzrosły o 672.674,00 złote i wynoszą 28.382.628,00 złotych, z czego wpłynęło 15.353.030,35 złote, co stanowi 54 % do aktualnego planu. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki w kwocie 28.334.219,00 złotych wzrosły również o 672.674,00 złote, wynoszą 29.006.893,00 złote i zrealizowano je w wysokości 12.342.775,80 złotych co stanowi 43 % w stosunku do aktualnego planu. Wynikiem I półrocza jest nadwyżka w kwocie 3.010.254,55 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 624.265,00,00 złotych, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć część wolnych środków pozostałych z roku ubiegłego. Pozostałe środki oraz zakładany kredyt w kwocie 2.100.000,00 złotych przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizowane z udziałem środków unijnych zadania inwestycyjne.
Po przeanalizowaniu pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów ewentualne postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 750.000,00 złotych na planowane 1.500.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 165.000,00 złotych na planowane 325.000,00 złotych oraz jedną ratę pobranej w latach 2011-2012 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 125.000,00 złotych na planowane 375.000,00 złotych. Spłata przebiega zgodnie z założeniami. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. Udzielono natomiast pożyczki GOK-owi w kwocie 178.369,00 złotych. Gospodarka finansowa dotychczs prowadzona jest w oparciu o usyskane dochody, nie było potrzyby uruchamiania kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie planowane są środki w wysokości 27.291,00 złotych. Aktualnie nie są jednak wymagalne.
Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, z których po zmianie przepisów zostały wyeliminowane zadania i wydatki bieżące. Tak więc z zadań inwestycyjnych pozostało jedno przedsięwzięcie, które ma być zakończone w roku bieżącym. Jest to "Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice", na której zakończenie planuje się przeznaczyć 171. 350,00 złotych, z czego w okresie pierwczego półrocza wydatkowano 106.527,64 złotych. Jest to zadanie realizowane od 2007 roku, przy czym pierwsze płatności zostały przesunięte w czasie opóźniając tym samym płatności końcowe. Przy całościowym rozliczeniu zadania, przy specyficznym sposobie dokonywania rozliczeń i poszczególnych płatności, może się okazać, że kwota założona w Wieloletniej Prognozie Finansowej bedzie niewystarczająca, czego następstwem będzie konieczność wprowadzenia zwiększenia tak w środkach na rok bieżący jak i w wartości całego zadania.
W związku z dość wysokim zadłużeniem powstałym na skutek dużych iwestycji realizowanych w dwóch ostatnich latach nie zakłada się większych, wieloletnich zadań na lata przyszłe. Realizowane będą mniejsze w zakresie wypracowanych środków własnych i obejmujących roczny zakres czasowy wykonania.


Włoszakowice, 2 sierpień 2013 rok


Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06