OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/144/2004

Uchwała nrXVIII/144/2004

Numer uchwały: 2004/18/144
Numer sesji: 18
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVIII/144/2004


RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 września 2004 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: “Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanych ze środków EFS oraz Budżetu Państwa


Na zasadzie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2002 roku, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Ustala się regulamin w sprawie przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: “Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanych ze środków EFS oraz Budżetu Państwa, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Ustalony w § 1 regulamin dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku Nr XVIII/144/2004

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
 
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.


                                                              I. Postanowienie ogólne

§ 1 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. „obszary wiejskie”:
- tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,
- miasta do 5 tys. mieszkańców,
- miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących  się egzaminem maturalnym,
2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255/.
3. szkoła - szkoła ponadgimnazjalna kończąca się egzaminem maturalnym, której organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
4. komisja - szkolna komisja ds. pomocy materialnej.


§ 2
1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą     stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się  maturą.
2. Stypendia przyznawane są przez  szkolną komisję  na  wniosek  ucznia.
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Włoszakowice..
4. Komisję na okres roku szkolnego powołuje Dyrektor szkoły.

II. Formy pomocy

§  3
1. Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 w formie:
1) rzeczowej,
2) dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez ucznia,
3) refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.
2. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) zakwaterowania na stancji,
2) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
3) związanych z transportem do szkoły i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
4) zakupu zeszytów do nauki,
5) zakupu kostiumu i obuwia gimnastycznego,
6) środków piśmienniczych niezbędnych do udziału w zajęciach dydaktycznych. 
3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści.


III. Zasady i warunki przyznawania stypendium
 §  4
1.    Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
2) posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich,
3) podejmują naukę lub uczący się w szkole,
2.   W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo do uzyskania stypendium mają osoby:
1) które nie powtarzają roku szkolnego,
2) które rozpoczęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują. 
3.    Stypendium będzie przyznawane maksymalnie na okres do 10 miesięcy.
4.    Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Szkoła.

IV.    Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych.
§ 5
1.    Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku w Sekretariacie szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu,
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, oświadczeniami lub orzeczeniem o dochodach,
3) kserokopię dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania /potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się weryfikacją formalną wniosków/, zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego.  
2. Wniosek składa się w terminie do 30 września każdego roku.
3. Szkoła w terminie do 4 października sprawdza prawidłowość złożonych wniosków.
4.  Komisja w terminie do 15 października ogłasza listę stypendystów.
5. Szkoła przyznająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
6.  Szkoła przyznająca stypendium podpisuje z rodzicami lub z opiekunami prawnymi ucznia„Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2004/2005”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu.

V. Wypłata stypendium 

§ 6
1.    Szkoła zawiadamia stypendystę o przyznaniu stypendium.
2.    Maksymalna kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosi 75x10=750 zł. Co stanowi maksymalną kwotę 75 zł w skali miesiąca.
3.   W przypadku refundacji wydatków uczeń jest zobowiązany do przedstawienia rachunków potwierdzających ich poniesienie. Rozliczenie wydatków następuje w okresach kwartalnych. Odpowiedzialnym za prawidłowość rozliczenia jest dyrektor szkoły.

VI.    Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7
1.    Obsługę programu stypendialnego prowadzi szkoła.
2.    Przekazanie realizacji projektu i środków na jego realizację odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Włoszakowice a dyrektorem szkoły, które określa zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe 

§ 8
1.    Wypłacania stypendium zaprzestaje się gdy stypendysta:
1) powtarza rok nauki, chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych,
2) przerwał naukę w szkole,
3) został skreślony z listy uczniów,
4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust.1.
2.    Stypendysta powiadamia dyrektora szkoły o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni.
3.    W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez szkołę.

§ 9 
1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.    Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06