OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół z XXVI/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

Protokół z XXVI/2013 z dnia 16 maja 2013 r.

Numer dokumentu: XXVI
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXVI/2013
--------------------------------------------

z XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 16 maja 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Projekty uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości:
we Włoszakowicach będących w użytkowaniu wieczystym D.Z.;
we Włoszakowicach będącej w użytkowaniu wieczystym A i M.J.;
w Dominicach będącej w użytkowaniu wieczystym HiR.H.;
w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym BiW.W.;
w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym M.iJ.B.
6. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych:
- w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki);
- w Dłużynie;
- w Krzycku Wielkim.
7. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Zbarzewie na okres powyżej 3 lat.
8. Nadanie nazewnictwa ulic drogom w miejscowościach:
- Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko;
- Włoszakowice.
9. Przyjęcie „programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu gminy.
10. Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
11. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
12. Zmiana wysokości diety dla sołtysa wsi Zbarzewo.
13. Wnioski w sprawie zabudowy na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce.
14. Sprawy bieżące i wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

- proponując jednocześnie wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian:
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach,
wykreślenie z porządku pkt. 10 tj zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – ze względu na niezgodność materiałów dot. studium przygotowanych na sesję z dokumentami wcześniej analizowanymi przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz przekazanych radnych w materiałach sesyjnych.
Propozycja niniejsza została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu.
Po wprowadzonych zmianach porządek XXVI Sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Projekty uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości:
we Włoszakowicach będących w użytkowaniu wieczystym D.Z.;
we Włoszakowicach będącej w użytkowaniu wieczystym AiM.J.;
w Dominicach będącej w użytkowaniu wieczystym HiR.H.;
w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym BiW.W.;
w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym Mi J.B.
6. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych:
- w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki);
- w Dłużynie;
- Krzycku Wielkim.
7. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Zbarzewie na okres powyżej 3 lat.
8. Nadanie nazewnictwa ulic drogom w miejscowościach:
- Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko;
- Włoszakowice.
9. Przyjęcie „programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu gminy.
10. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
11. Zmiana wysokości diety dla sołtysa wsi Zbarzewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach.
13. Wnioski w sprawie zabudowy na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce.
14. Sprawy bieżące i wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik (...).

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Rady Gminy Włoszakowice złożył przewodniczący Aleksy Zaremba.
Podczas realizacji powyższego punktu na sesję przybyła radna Zofia Strzymińska. Dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale całego piętnastoosobowego składu Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Do treści protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John – przekazała interpelację dotyczącą placu zabaw w Krzycku Wielkim – załącznik (...)
Radna Mirosława Urbaniak – w imieniu mieszkańców Grotnik wnioskowała o udostępnienie boiska w Grotnikach dla mieszkańców wsi - załącznik (...).
Radny Ryszard Lipowy – zgłosił uwagi do pracy wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie wydawanie informacji interesantom w godzinach pracy urzędu, że załatwienie ich sprawy wykracza poza czas pracy urzędu w związku z tym nie mogą zostać załatwieni (nawet jeśli po 14.00 w wydziale nie ma innych interesantów) – pracownicy przez takie działanie są niedyspozycyjni. Sytuacje można zmienić różnymi rozwiązaniami organizacyjnymi np. wydłużyć czas pracy, nowe stanowisko, zmianowość. Interpelacja stanowi załącznik (...) . Ponadto zgłosił wniosek o naprawę dróg powiatowych na odcinku Włoszakowice - Bukówiec Górny i Bukówiec Górny – Machcin oraz podcięcie gałęzi drzew przy drodze do Boguszyna i wymianę chodników w Bukówcu Górnym - załącznik (...) do protokołu.
Radny Bronisław Elimer – wnioskował o umożliwienie przejazdu samochodom ciężarowym skrótem z ul. Grotnickiej na na ul. Zachodnią (obecnie nośność mostku 2,5t).
Radny Zenon Poloch – wystąpił w sprawie utwardzenia drogi pomiędzy Włoszakowicami a Krzyckiem Wielkim bez kontynuacji takiego utwardzenia na dojeździe do posesji p. Kowalskiego.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o wyjaśnienie czy jest bezpieczne dla zdrowia wywożenie odpadów popieczarkowych na pola.
Radna Aniela Poloszyk – wnioskowała o równanie drogi w Dłużynie (zaplecze koło p.G.).
Radny Krzysztof Poprawski – wystąpił w sprawie równia drogi koło boiska w Bukówcu Górnym w kierunku na tzw. góry (droga niewyrównana). Radny zaproponował rozważenie kupna równiarki – wyliczyć koszty na jednym z posiedzeń Komisji. Ponadto wystąpił w sprawie kaucji za boisko w Bukówcu Górnym na imprezę organizowaną dla mieszkańców przez stowarzyszenie MANU.

Ad 5. Projekty uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości:

we Włoszakowicach będących w użytkowaniu wieczystym D.Z.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym D.Z. położonych we Włoszakowicach o powierzchni działek: 0,1888 ha; 0,0180 ha; 0,5951.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/197/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)


we Włoszakowicach będącej w użytkowaniu wieczystym A.M.J.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym AiM.J. położonej we Włoszakowicach o powierzchni 0,1661 ha.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było. uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/198/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).

w Dominicach będącej w użytkowaniu wieczystym HiR.H
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym H.iR.H. położonej w Dominicach o powierzchni 0,0436 ha.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/199/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym BiW.W
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym B.iW.W. położonej w Boszkowie - Letnisku o powierzchni 0,0219 ha.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/200/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


w Boszkowie-Letnisku będącej w użytkowaniu wieczystym MiJ.B.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym MiJ.B. położonej w Boszkowie-Letnisku o powierzchni 0,0253 ha.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/201/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


Ad.6. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych:
w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku o powierzchni 0,0047 ha z przeznaczeniem na budowę drogi (ul. Dominickiej).
Do projektu uchwały radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/202/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


w Dłużynie
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dłużynie o powierzchni 0,1500 ha z przeznaczeniem na budowę drogi za kwotę nieprzekraczającą 12000,00 zł.
Do projektu uchwały radni uwag nie zgłosili.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/203/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).

w Krzycku Wielkim
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim o powierzchni 0,1596 ha z przeznaczeniem na budowę drogi (ul. Spokojnej).
Do projektu uchwały radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/204/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


Ad.7. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Zbarzewie na okres powyżej 3 lat.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zbarzewie o powierzchni 0,0225 ha (wieża telefonii komórkowej).
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/205/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad.8. Nadanie nazewnictwa ulic drogom w miejscowościach:
Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko
Rada Gminy Włoszakowice nadała następujące nazwy ulic drogom położonym w:
w Dominicach: ulice – Widokowa; Gryczana; Letniskowa;
w Boszkowie: ulica – Osada Wędkarska;
w Boszkowie-Letnisku: ulice – Brzoskwiniowa, Morelowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Jabłkowa, Orzechowa, Gruszkowa, Porzeczkowa.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/206/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Włoszakowice
Rada Gminy Włoszakowice nadała następujące nazwy ulic drogom położonym we Włoszakowicach: ulice – Kwiatowa, Spacerowa, Boczna, Sosnowa, Świerkowa, Romana Machnikowskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/207/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad.9. Przyjęcie „programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu gminy
Projekt uchwały wraz z programem przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór. Program różni się od obowiązującego dotychczas kwotą dofinansowania, która ma obecnie wynosić do 2.500 zł.
W dyskusji wójt potwierdził, że program obejmuje piece o dużej wydajności (miałowce). Nie przyjęto wniosku o objęcie programem poza osobami fizycznymi również firm. Ponadto wnioskowano o odstąpienie od programu, gdyż tylko nielicznych stać na takie kotły, a przy tym zyskują jeszcze zwrot poniesionych kosztów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 11 głosów za uchwałą,
3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
UCHWAŁĘ Nr XXVI/208/2013
------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad.10. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
Rada postanowiła zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 r. o 412.218 zł, w tym kwotę dochodów bieżących o 255.968 zł i dochodów majątkowych o 156.250 zł.
Zwiększenia obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.020 zł, co daje ogólną kwotę tych dotacji w wysokości 97.420 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.356.432 zł, w tym dochodów bieżących 26.473.633 zł i dochodów majątkowych 1.882.799 zł.

Rada postanowiła zwiększyć łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 o 412.218 zł.
W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 332.218 zł i ogółem wynoszą one 26.018.207 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł i ogółem po zmianie wynoszą 2.962.490 zł, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.980.697 zł, w tym wydatków bieżących 26.018.207 zł i wydatków majątkowych 2.962.490 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/209/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)


Ad.11. Zmiana wysokości diety dla sołtysa wsi Zbarzewo.
W związku z ograniczeniem zadań sołtysa wsi Zbarzewo postanowiono zmniejszyć dietę sołtysa na 200 zł/miesięcznie podobnie jak w pozostałych sołectwach.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/210/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach z podziałem na dwa profile: piłka ręczna, szachy z 10-godzinnym wymiarem zajęć sportowych w trzyletnim cyklu edukacyjnym tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Radni propozycję zaakceptowali.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/211/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).

Ad.13. Wnioski w sprawie zabudowy na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wnioski R.S. i M.A. w sprawie proponowanych zmian mpzp dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami: Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice. Pisma stanowią załącznik (...).
Rada Gminy Włoszakowice stwierdziła, że Uchwałą Nr XIII/91/2011 dnia 29 grudnia 2011 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce. Plan ma na celu wyznaczenie obszaru wolnego od zabudowy jako łącznika ekologicznego pomiędzy ww. jeziorami oraz określenie szczegółowego sposobu jego zagospodarowania.
Procedura planistyczna przewiduje m.in. zgłaszanie uwag do projektu planu, które w uzasadnionych przypadkach mogą zostać uwzględnione.

Ad.14. Sprawy bieżące Wolne głosy i wnioski.
Wójt przedstawił wykaz zadań zrealizowanych i realizowanych przez Zarząd Dróg Gminnych w 2013 r. - załącznik (...). Ponadto radni zapoznali się sytuacją demograficzną w gminie dotyczącą roczników od 1998 do 2013 r. - roczniki szkolne (załącznik ...). Wójt przedstawił informacje ze spotkania z Posłem na Sejm RP Janem Dziedziczakiem jakie odbyło się 15 maja 2013 r. we Włoszakowicach.
Przewodnicząca przedstawiła pismo mieszkańców ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym – załącznik (...), w którym nadawcy utrzymują brak odpowiedzi na ich pismo dotyczące spotkania z Komisja Rewizyjną.
Radni stwierdzili, że zgodnie ze Statutem Gminy Włoszakowice Komisja Rewizyjna podejmuje czynności kontrolne w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy, bądź na zlecenie Rady Gminy w zakresie nie objętym planem.
Rada Gminy Włoszakowice nie podjęła stosownej uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w przedmiocie budowy ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym.
Niemniej z przedstawionych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna przychyliła się do wniosku, w związku z czym poinformowano wnioskujących o posiedzeniu Komisji w dniu 30 kwietnia 2013 r. w celu umożliwienia przedstawienia argumentów dotyczących tejże inwestycji. Na posiedzenie nikt nie przybył, w związku z tym Rada Gminy Włoszakowice uznaje sprawę za załatwioną na tym etapie.
Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi – załącznik (...).

Wolne głosy i wnioski
W sesji uczestniczyli mieszkańcy Bukówca Górnego (...), którzy w punkcie wolne głosy i wnioski wystąpili przeciw budowie turbin wiatrowych w Bukówcu Górnym, powtarzając używane w poprzednich swoich wystąpieniach uciążliwości dla mieszkańców wywoływanych przez turbiny, a mianowicie: hałas, infradźwięki, efekt migotania, utrata wartości nieruchomości i ich dowolnego wykorzystywania, odległość od zabudowań.
W swoich wypowiedziach odwoływał się do pisma z Ministerstwa Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego, który do dokument przekazał przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice – załącznik (...). Ponadto w dyskusji poruszono temat braku możliwości spotkań z radnymi z Bukówca Górnego, na co kategorycznie zareagowali radni stwierdzając, że wnioskujący żądał spotkania w niedzielę o 21.00, albo jak w przypadku radnego Pawła Marcinka sytuacja taka czyli wnioskowanie o spotkanie - wogóle nie miała miejsca. W związku z tym, że dyskusja stała się bezprzedmiotowa przewodnicząca zakończyła niniejszy punkt.

Ad.15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06