OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVII/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XXVII/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Numer dokumentu: XXVII
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXVII/2013
--------------------------------------------

z XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 12 czerwca 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w Boszkowie–Letnisku.
10. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
11. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
12. Wolne głosy i wnioski oraz sprawy bieżące.
13. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik (...).

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Interpelacje radnych.
Radna Aniela Poloszyk przekazała wniosek dotyczący zalewania posesji w Dłużynie przez wodą opadową spływającą z drogi powiatowej (...).


Ad 4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Do projektu radni uwag nie wnieśli. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w związku ze sprawami osobistymi sesję opuścił radny Paweł Marcinek. Jednak nie wpłynęło to na prawomocność obrad. W dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/212/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).Ad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że materiał w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. został przekazany radnym celem zapoznania się i ewentualnego wyjaśnienia niejasności podczas debaty budżetowej. Materiał stanowi załącznik (...).
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok wyrażoną w Uchwale Nr SO-0954/13/9/Ln/2013 przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013r. (załącznik nr 5 do protokołu).
Przed debatą przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 17 maja 2013 r. szczegółową analizę sprawozdań przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy, przyjmując je bez zastrzeżeń.
Po przedstawieniu radnym ww. informacji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór otwarła dyskusję nad sprawozdaniami.
Na wniosek przewodniczącej - skarbnik gminy ogólnie przedstawiła najistotniejsze dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Szczegółowo zostały przedstawione realizowane w minionym roku zadania inwestycyjne. Skarbnik gminy odniosła się do uchybień wskazanych w przedmiotowej opinii przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r. radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/213/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o procedurze jaka poprzedza decyzję dotyczącą absolutorium dla wójta. Wcześniej radni zapoznali się już:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba przedstawił stanowisko Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przyjęte na posiedzeniu w dniu 17 maja 2013 r. - załącznik nr 7 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 maja 2013 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok (załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/214/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok o 26.196,00 zł.
Zmiany w wydatkach dotyczą:
zwiększenia wydatków jednostek budżetowych o 95.096,00 zł, ogółem wynoszą 20.743.547,00 zł,
zwiększenia dotacji na zadania bieżące o 35.400,00 zł, ogółem wynoszą 1.059.470,00 zł,
zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4.300,00 zł, ogółem wynoszą 3.814.095,00 zł.

Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.382.628,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.499.829,00 zł i dochodów majątkowych 1.882.799,00 zł, a łączna kwota wydatków wynosi 29.006.893,00 zł, w tym wydatków bieżących 26.144.403,00 zł i wydatków majątkowych 2.862.490,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/215/2013

-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)Ad 8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała, że dnia 21 maja 2013 r. wszystkie komisje wraz z projektantem mgr. Marcinem Englertem szczegółowo przeanalizowały treść „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” pod względem jego kompletności. Radni ostatecznie wyjaśnili swoje uwagi.
Poinformowała również, że podczas dyskusji publicznej do projektu studium wpłynęła jedna uwaga dotycząca:
utrzymania 15 turbin z zastrzeżeniem podziału mocy od 0,6MW do 3 MW
wskazania możliwości budowy elektrowni wiatrowej na działce ew. Nr 52 położonej w obrębie Bukówiec Górny (dla inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
uwzględnienia możliwości realizacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW na działkach ew. Nr 52 i 58.
Uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poddano pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uwagi zgłoszone do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że dalszy ciąg sesji odbywać się będzie przy udziale całego 15. osobowego składu Rady Gminy. Na posiedzenie przybył radny Paweł Marcinek.

Do przedstawionego projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie wstrzymującym UCHWAŁĘ Nr XXVII/216/2013

-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w Boszkowie–Letnisku.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku o powierzchni 0,1292 ha będącej w użytkowaniu wieczystym ZRUG Sp. z o.o.
Przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik nie ma zaległości wobec Gminy w podatku od nieruchomości i w opłatach za użytkowanie wieczyste;
opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,
Rada Gminy ustaliła za przekształcenie bonifikatę w wysokości 5%.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVII/217/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).


Ad .10. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie dz. nr 306/1 o powierzchni 0,0027 ha w Bukówcu Górnym w celu umożliwienia zagospodarowania działki sąsiedniej.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/218/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)Ad 11. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”, poddając niniejszy projekt pod głosowanie.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 4 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XXVII/219/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...)

Ad 12. Wolne głosy i wnioski oraz sprawy bieżące.
Radna Aniela Poloszyk wnioskowała o wykoszenie trawy na poboczach drogi dojazdowej do tzw. Kierzków w Dłużynie.
Uczestniczący w sesji mieszkańcy Bukówca Górnego wyrazili swoje niezadowolenie dotyczące uchwalenia przez radnych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
D.M. – stwierdził, że nadal będą sprawę budowy wiatraków blokować, a uchwalenie studium nie jest końcem tego tematu. Poinformował o planach utworzenia stowarzyszenia i zapowiedział długotrwałą i długoletnią walkę z inwestorem.
K.D. – stwierdziła, że jest to problem globalny polegający na sukcesywnym wyłączaniu ziemi z użytkowania zmierzający do eliminacji polskiego rolnictwa. Do tego exodus młodzieży. Doprowadzono do sytuacji, że pracujący otrzymują takie wynagrodzenia, że zmuszeni są występować po zasiłki.
Z.D. – poinformował, że zawiódł się dzisiaj przyjmując, że jest to decyzja jednej osoby, a nie Rady Gminy.
Na tą wypowiedź zareagowała przewodnicząca Rady Gminy stwierdzając, że dochodzi do obrażania Rady, w związku z tym zamknęła dyskusję.

Ad.13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06