OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/138/2004

Uchwała nrXVIII/138/2004

Numer uchwały: 2004/18/138
Numer sesji: 18
Rok: 2004


Uchwała Nr XVIII/138/2004

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1264 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2004 określone w § 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 249.300,- zł w tym dotacje na zadania zlecone zmniejszyć o kwotę 37.000,- zł.
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 249.300,- zł, a wydatki dotyczące zadań zleconych zmniejszyć o kwotę 37.000 zł
3 ) rezerwę ogólną zmniejszyć o 126.942,- zł.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.728.123,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 840.093,- złote,

 2. po stronie wydatków 14.548.123,- złote, w tym

a) wydatki dotyczące zadań zleconych wynoszą 821.033,- złote,
b) rezerwa ogólna wynosi 0,- złotych.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 129.042,- złote i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.270.137,- złotych, jak w załączniku do uchwały.

§ 4

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo określonych w załączniku nr 7 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” i obecnie plan wydatków kształtuje się jak w załączniku do uchwały.


§ 5

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach określoną w § 6 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 22.900,- złotych i obecnie dotacja ta wynosi 305.800,- złotych, jak w załączniku do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały nr XVIII /138/ 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych

Plan

   1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 24.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.180.300,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.180.300,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.180.300,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.180.300,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 284.003,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 284.003,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 284.003,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284.003,-

4. Budowa sali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000,-
801 Oświata i wychowanie 400.000,-
80101 Szkoły podstawowe 400.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-

5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 365.692,-
852 Pomoc społeczna 365.692,-
85203 Ośrodki wsparcia 365.692,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365.692,-

6. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych 6.842,-
852 Pomoc społeczna 6.842,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.842,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.842,-

  1. Boisko w Dłużynie 8.600,-

801 Oświata i wychowanie 8.600,-
80110 Gimnazja 8.600,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.600,-


O G Ó Ł E M 2.270.137,-

Załącznik do
Uchwały nr XVIII/138 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowicach
na rok 2004 w złotych


I Przychody 255.722,-


Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89.000,-
0830 Wpływy z usług 149.500,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 17.222,-

II Wydatki 255.722,-


Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )


630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.882,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.683,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.996,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.724,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.600,-
4220 Zakup środków żywności 18.500,-
4260 Zakup energii i wody 23.950,-
4270 Zakup usług remontowych 39.100,-
4300 Zakup usług pozostałych 41.728,-
4410 Podróże służbowe krajowe 4.269,-
4430 Różne opłaty i składki 4.200,- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.090,-
Załącznik do Uchwały nr XVIII /138 /2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 rokuDotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice  dla instytucji kultury oraz Towarzystwa Muzycznego w roku 2004.
I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 305.800,- zł921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305.800,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 305.800,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 305.800,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 159.100,- zł921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159.100,-
92116 Biblioteki 159.100,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 159.100,-

III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 30.000,- zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,-
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,-


Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30,000,-


Uzasadnienie:

Na wzrost dochodów składają się:


 1. Dotacje Wojewody
  a) na zadania zlecone
  - zasiłki z OPS-u 2.300,- zł,
  b) na zadania własne
  - dożywianie dzieci 6.850,- zł,
  - obsługa komisji kwalifikacyjnej nauczycieli 150,- zł,

 2. Środki ze sprzedaży ośrodka na ul. Pocztowej w Boszkowie 240.000,- zł

 3. W związku z przekwalifikowaniem niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się dofinansowanie zadań zleconych, zwiększając jednocześnie dofinansowanie zadań własnych o kwotę 39.300,- złotych.

Zmiany wydatków polegają na:

 1. Zwiększeniu wydatków na zadania celowe, zgodnie z otrzymanymi dotacjami,

 2. Zwiększeniu środków na
  a) drogi (Boszkowo, Dłużyna, Dominice, Krzycko Wielkie),
  b) adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach,
  c) dotację dla GOK-u ( dodatkowo załącznik Nr 6 ),
  d) na prace kanalizacyjno - wodociągowe,
  e) remont CO w szkole w Bukówcu.

 3. Zmniejszeniu planowanych środków na:
  a) rezerwę ogólną,
  b) na przebudowę oświetlenia ulicznego.

 4. Wnioskowanych przeniesieniach między paragrafami w jednostkach organizacyjnych gminy, tj w:
  - Zarządzie Dróg Gminnych,
  - Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Zespole Szkół w Dłużynie,
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
  - Przedszkolu w Krzycku Wielkim,
  - Przedszkolu we Włoszakowicach,
  - Gospodarstwie Pomocniczym Boszkowo ( załącznik Nr 5 ),
  - Urzędzie Gminy.

Wzrastają wydatki na zadania inwestycyjne ( załącznik Nr 4 ):
1) Środowiskowy Dom Samopomocy,
2) Boisko w Dłużynie,Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06