OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/147/2004

Uchwała nrXVIII/147/2004

Numer uchwały: 2004/18/147
Numer sesji: 18
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XVIII/147/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

W związku z naruszeniem interesu prawnego Gminy Włoszakowice spowodowanego Uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XI/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu postanawia się wezwać Radę Powiatu Leszczyńskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego i wniesienia skargi na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przypadku gdy wezwanie okaże się bezskuteczne.

§ 2

Wykonanie postanowień uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVIII/147/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.Zapisy Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XI/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w części ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej pominęły rozróżnienie rodzaju urządzenia umieszczanego w pasie drogowym, a taki obowiązek nakłada art. 40 ust 9 ustawy o drogach publicznych.
W oparciu o taki zapis Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego, sprzecznej z ustawą, Gminie Włoszakowice zostały bezzasadnie naliczone stawki za umieszczenie w drogach administrowanych przez Powiat Leszczyński urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, co uzasadnia wniosek, że interes prawny Gminy Włoszakowice został naruszony.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że wady prawne zawarte w Uchwale Rady Powiatu Leszczyńskiego, które naruszają interes prawny Gminy Włoszakowice, muszą zostać usunięte.

W interesie Gminy Włoszakowice zatem leży podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego poprzez wezwanie Rady Powiatu Leszczyńskiego do usunięcia wskazanych zapisów tejże uchwały, a w przypadku nieuwzględnienia wezwania, zaskarżenie uchwały w postępowaniu sądowym w ustawowym terminie.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06