OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/145/2004

Uchwała nrXVIII/145/2004

Numer uchwały: 2004/18/145
Numer sesji: 18
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XVIII/145/2004
--------------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Włoszakowice zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym, statutem Gminy Włoszakowice oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 2.
W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.


§ 3.
Zakres konsultacji, o którym mowa w § 1, może być ograniczony do terenu kilku lub jednej jednostki pomocniczej albo ich części.

§ 4.

 1. Konsultacje zarządza Rada Gminy Włoszakowice zwana dalej „zarządzającym konsultację”.

 2. Zarządzający konsultację ustala formę w jakiej konsultacja zostanie przeprowadzona.§ 5.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) na zebraniach mieszkańców zwanych dalej „zebraniem”,
2) w drodze ankiety.


§ 6.

 1. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje zarządzający konsultację.

 2. Przeprowadzenie konsultacji w drodze ankiety ogłasza zarządzający konsultację.§ 7.

 1. Zwołanie zebrania lub ogłoszenie przeprowadzenia ankiety powinno być dokonane w formie obwieszczeń co najmniej 7 dni przed ich terminem poprzez:

1) umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
2) umieszczenie obwieszczeń na terenie objętym konsultacjami.

 1. Obwieszczenie powinno zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) określenie terenu objętego konsultacją,
3) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania lub miejsce i czas przeprowadzania ankiety.


§ 8.

 1. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

 2. Wynik ankiety jest ważny bez względu na ilość zwróconych ankiet.


§ 9.

 1. Zebraniu przewodniczy osoba wyznaczona przez zarządzającego konsultację.

 2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych rozwiązaniach.

 3. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji, przewodniczący zebrania informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie.


§ 10.
Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 11.

 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 2. Do obowiązków osoby wskazanej w ust. 1 należy:

1) sporządzenie listy obecności,
2) sprawdzenie czy biorące udział w zebraniu osoby są uprawnione w myśl § 2 niniejszej uchwały do udziału w konsultacjach,
3) sporządzenie protokołu z podaniem przebiegu zebrania.

 1. Jeżeli konsultacje prowadzone były na kilku zebraniach zbiorczy wynik konsultacji sporządza Wójt.


§ 12.
Przeprowadzenie konsultacji w drodze ankiety polega na przekazaniu przez zarządzającego konsultacje pisemnego zapytania zawierającego w szczególności:
1) przedmiot konsultacji wyrażony w zdaniu pytającym -"Czy jesteś za ...",
2) alternatywne odpowiedzi - "tak" i "nie",
3) pouczenie o konieczności wyboru jednej z odpowiedzi.

§ 13.
Z wypełnionych ankiet Wójt sporządza zbiorcze wyniki, do których dołącza całą dokumentację.


§ 14.
Przygotowanie ankiet i ich rozprowadzenie do uprawnionych do udziału w konsultacjach zapewnia pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.§ 15.
1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy uważa się za dokonane jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych.

 1. W przypadku określonym w § 3 uznaje się konsultacje za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone na terenach, do których zostały ograniczone.

 2. Za opinię mieszkańców uznaje się tę opinię, za którą opowiedziała się większość uczestników konsultacji.


§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06