OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/136/2004

Uchwała nrXVIII/136/2004

Numer uchwały: 2004/18/136
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/136/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


w sprawie: zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej - obręb Grotniki ( Boszkowo - Letnisko) ul. Piaskowa.

Na zasadzie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r Nr 6 , poz, 41 ) i na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r Nr 116, poz. 1207 ) oraz art. 23 ust.3 i art.24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15 poz.139 ze zmianami )

Rada Gminy Włoszakowice
uchwala co następuje :

§1

Odrzuca się zarzuty w całości wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej - obręb Grotniki ( Boszkowo - Letnisko ) ul. Piaskowa złożone przez :

  1. B.i R.R. , właścicieli działki oznaczonej numerem geodezyjnym 278/6.


  1. J. i K. T., właścicieli działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 278/4 i 278/8.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/136/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r.


  • Wójt Gminy Włoszakowice działając na podstawie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717) i na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.Uz 1999r, Nr 15, poz. 139 ze zmianami) rozpatrzył zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej - obręb Grotniki ( Boszkowo - Letnisko ) ul. Piaskowa.


Stanowisko swoje przedłożył Radzie Gminy właściwej na podstawie art.24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz.U. z 1999 r Nr 15 poz, 139 ze zmianami ) do rozstrzygnięcia o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów.

Rada Gminy Włoszakowice odrzuciła zarzuty wniesione przez:

  1. B.R.R. właścicieli, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 278/6

  2. J.K.T. właścicieli działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 278/4 i 278/8


Zarzuty dotyczyły braku uzasadnienia dla przeprowadzenia drogi dojazdowej „4KD” do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym. 279. W stanie istniejącym działka nr 279 nie posiada dojazdu .

Wskazać należy, że proponowane w projekcie planu rozwiązanie jest poprawne przestrzennie i uzasadnione, ze względu na wspomniany brak skomunikowania działki 279 oraz braku innych możliwości rozwiązania tego problemu.

W projekcie planu z działki nr 278/8 przeznaczono pas szerokości 3,0 m na drogę dojazdową oznaczoną symbolem „4KD”. Natomiast z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 279 część terenu włączono do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 278/8 w związku z czym działka zyskała kształt trapezu.

Tereny będące przedmiotem w/w zarzutów obrazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały wykonany na projekcie rysunku planu ( pomniejszenie ).

Uchwałę o odrzuceniu zarzutu , wnoszący zarzut może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06