OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/227/2013 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXVIII/227/2013 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 227
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 387.728,34 złotych, z czego dochody bieżące o 172.702,34 złote i dochody majątkowe o 215.026,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 0,66 złotych, co daje ogólną kwotę 3.517.958,34 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 214.853,00 złote, co daje kwotę ogólną w wysokości 1.410.402,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.782.176,34 złotych, w tym dochodów bieżących 26.684.351,34 złotych i dochodów majątkowych 2.097.825,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 387.728,34 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 131.499,34 złotych i ogółem wynoszą 26.287.722,34 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 24.951,34 złotych i ogółem wynoszą 20.769.458,34 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 8.818,66 złotych i ogółem wynoszą 12.918.694,34 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 33.770,00 złotych i ogółem wynoszą 7.850.764,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 62.010,00 złotych i ogółem wynoszą 1.121.480,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 44.538,00 złotych i ogółem wynoszą 3.869.493,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 256.229,00 złotych i ogółem wynoszą 3.118.719,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynoszą 414.240,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 0,66 złotych oraz ich przeniesienia, co daje ogólną kwotę 3.517.958,34 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
2) zwiększenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 388.460,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 414.240,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.406.441,34 złotych, w tym wydatków bieżących 26.287.722,34 złote i wydatków majątkowych 3.118.719,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 111.500,00 złotych, która po zmianie wynosi 21.650,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Stefan LisUzasadnienie:

I. Dochody 387.728,34 zł
1. Dofinansowanie z PROW do projektu " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach" 20.624,00 zł.
2. Dofinansowanie z PROW do projektu " Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice" 194.229,00 zł.
3. Uaktualnienie dotacji dotyczącej akcyzy -0,66 zł.
4. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego do przedszkoli 70.173,00 zł.
5. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na "Wyprawkę szkolną" 29.280,00 zł.
6. Wzrost dochodów UG (podatek od nieruchomości, wpływy z usług, inne)73.423,00 zł.

II. Wydatki 387.728,34 zł
1. Zwiększenie środków dla Przedszkola 39.448,00 zł.
2. Zwiększenie środków dla Zarządu Dróg Gminnych 164.000,00 zł.
3. Środki na wyprawkę szkolną
a) dla ZS w Bukówcu Górnym 10.042,00 zł,
b) dla ZS w Dłużynie 5.320,00 zł,
c) dla ZS w Jezierzycach Kościelnych 5.375,00 zł,
d) dla ZS w Krzycku Wielkim 6.775,00 zł,
e) dla ZSO we Włoszakowicach 13.780,00 zł.
4. Zmiany w zakresie urzędu Gminy ( zwiększenie - rezerwa ) 80.978,34 zł.
5. Wzrost dotacji dla GOK 62.010,00 zł.
6. Przeniesienia na wnioski złożone przez:
a) ZS w Bukówcu Górnym,
b) ZSO we Włoszakowicach,
c) GOPS we Włoszakowicach,
d) Urząd Gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06