OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/152/2004

Uchwała nrXIX/152/2004

Numer uchwały: 2004/19/152
Numer sesji: 19
Rok: 2004

U C H W A Ł A nr XIX/ 152/2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie stawki opłaty miejscowej na 2005 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami;ostatnia zmiana; Dz.U z 2002 roku Nr 214 poz.1806) oraz art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 litera b i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana; Dz.U z 2004r. Nr 123, poz.1291) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajoznawcze oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach , w gminie Włoszakowice - w miejscowości Boszkowo- letnisko i Dominice.

§ 2.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w miejscowościach o których mowa w § 1 w wysokości 1,20zł dziennie, z tym że:
1. od dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 18 lat dzienna stawka wynosi 0,60 zł,
2. od emerytów i rencistów dzienna stawka wynosi 0,60 zł.

§ 3.

Ustala się następujące osoby, które zobowiązane są do pobierania opłaty miejscowej:

Kierownicy ośrodków wypoczynkowych,

Kierownicy campingu,

Kierownicy hoteli.

Sołtys wsi Dominice.

Osoby fizyczne wynajmujące kwatery w celach zarobkowych.§ 4.

Za pobieranie opłaty miejscowej osoby wymienione w § 3 otrzymują wynagrodzenia za inkaso w wysokości 12 % skasowanych kwot.


§ 5.

Środki uzyskane z tytułu opłaty miejscowej będą przekazywane za pośrednictwem osób wyszczególnionych w § 3 do kasy Urzędu Gminy raz w miesiącu.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr X/ 85/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do uchwały nr XIX/ 152/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie stawki opłaty miejscowej na 2005r.


Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. W gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo i Dominice. Nie dotyczy to między innymi osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06