OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/154/2004

Uchwała nrXIX/154/2004

Numer uchwały: 2004/19/154
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Untitled


 • Uchwała Nr XIX/154/2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz.2135 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2004 określone w § 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 431.341- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o kwotę 130.573,- złote, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 8.701,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały, a wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o kwotę 125.169,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
3 ) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszyć o 55.000,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:

 1. po stronie dochodów 14.159.464- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 970.666,- złotych,

 2. po stronie wydatków 14.556.824,- złote, w tym

a) wydatki dotyczące zadań zleconych wynoszą 946.202,- złote,
b) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 12.800,- złotych.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu oraz rozchodów będzie przychód z zaciągniętej pożyczki w kwocie 820.000,- złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 310.802,- złote i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 1.959.335,- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.§ 5

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo określonych w załączniku nr 7 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” i obecnie plan wydatków kształtuje się jak w załączniku nr 6 do uchwały.


§ 6

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach określoną w § 6 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 14.600,- złotych i obecnie dotacja ta wynosi 320.400,- złotych, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7

   1. Zmienia się wieloletni program inwestycyjny dotyczący modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, jak z załączniku nr 8 do uchwały.

   2. Odstępuje się od realizacji w latach 2004 i 2005 wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczącego budowy sali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach i przesuwa się jego wykonanie do momentu uzyskania dofinansowania z zewnątrz.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka
Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX /154 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku


Plan przychodów i rozchodów gminy w 2004 roku
I Przychody 820.000,-

9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 820.000,-


II Rozchody 422.640-

9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 422.640,-


Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX /154 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych

Plan

   1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 9.700,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 9.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 9.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.180.300,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.180.300,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.180.300,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.180.300,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 286.003,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 286.003,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 286.003,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286.003,-

4. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 467.890,-
852 Pomoc społeczna 467.890,-
85203 Ośrodki wsparcia 467.890,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467.890,-

5. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych 6.842,-
852 Pomoc społeczna 6.842,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.842,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.842,-

6. Boisko w Dłużynie 8.600,-
801 Oświata i wychowanie 8.600,-
80110 Gimnazja 8.600,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.600,-


O G Ó Ł E M 1.959.335,-


Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XIX/154 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowicach
na rok 2004 w złotych


I Przychody 255.722,-


Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89.000,-
0830 Wpływy z usług 149.500,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 17.222,-

II Wydatki 255.722,-


Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )


630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.882,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.683,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.996,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.724,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.600,-
4220 Zakup środków żywności 18.000,-
4260 Zakup energii i wody 23.950,-
4270 Zakup usług remontowych 29.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 60.328,-
4410 Podróże służbowe krajowe 4.269,-
4430 Różne opłaty i składki 1.200,- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.090,-
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIX/154/2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku 1. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice

 2. dla instytucji kultury oraz Towarzystwa Muzycznego w roku 2004. 1. I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 320.400,- zł


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.400,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320.400,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 320.400,-


 • II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 159.100,- zł


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159.100,-
92116 Biblioteki 159.100,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 159.100,-

III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 30.000,- zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,-
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,-

 • Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych 30,000,-

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIX /154/2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku


 1. Wieloletni program inwestycyjnyModernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 733.633,-złote.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
przez gminę 22.310,- złotych.
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 149.248- złotych, przyznane z
SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).
Uzasadnienie:

1. Na wzrost dochodów ( załącznik Nr 1 i 3 ) składają się:

 1. Dotacje Wojewody

a) na zadania zlecone
- zasiłki i świadczenia z OPS-u 135.000,- zł,
- refundacja kosztów oświetlenia ulicznego za 2003 rok 5.404,- zł
b) na zadania własne
- dowozy dzieci sześcioletnich 3.470,- zł,

 1. Dotacja z PFRON-u refundująca ulgi ustawowe w podatkach

będącymi dochodami Gminy dla zakładów pracy chronionej 322.398,- zł

 1. Uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy 77.481,- zł

 2. Zwiększenie dochodów własnych wg realnego wykonania 107.200,- zł

 3. Zmniejszenie dotacji Wojewody

a) na zadania zlecone ( zasiłki i świadczenia ) 9.831,- zł
b) na zadania własne - zasiłki 19.300,- zł

 1. Zmniejszenie dochodów własnych wg realnego wykonania 190.481,- zł

(Pozycja 4 i 6 dotyczy przesunięć między źródłami, wprowadzenie nowych
i umniejszenie aktualnych)
2. Zmiany wydatków ( załącznik Nr 2 i 3 ) polegają na:

 1. Zwiększeniu wydatków na zadania celowe, zgodnie z otrzymanymi dotacjami,

 2. Zwiększeniu środków na

a) drogi w Bukówcu,
b) adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach,
c) dotację dla GOK-u ( dodatkowo załącznik Nr 7 ),
d) przygotowanie mieszkań w Zbarzewie,
e) prowadzenie sali i przedszkola przez ZS w Jezierzycach Kościelnych,
f) zakup wyposażenia i usług w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań.

 1. Zmniejszeniu planowanych środków na:

a) obsługę długu publicznego,
b) budowę sali sportowej,
c) budowę i przebudowę remiz,
d) utrzymanie Przedszkola w Jezierszycach Kościelnych.

 1. Wnioskowanych przeniesieniach między paragrafami w jednostkach organizacyjnych gminy, tj w:

- Zarządzie Dróg Gminnych,
- Zespole Szkół w Bukówcu Górnym,
- Zespole Szkół w Krzycku Wielkim,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
- Przedszkolu w Krzycku Wielkim,
- Gospodarstwie Pomocniczym Boszkowo ( załącznik Nr 6 ),
- Urzędzie Gminy.

 1. Zmieniają się wydatki na zadania inwestycyjne ( załącznik Nr 5 ):

1) wzrastają na Środowiskowy Dom Samopomocy i wodociągowanie Boszkowa,
2) maleją na remizy strażackie i budowę sali sportowej.

 1. Z uzyskanych środków planuje się spłacić pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 422.640,- złotych ( załącznik nr 4 ).

 2. Zwiększa się o 2000,- zł wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej (załącznik nr 8).
Uchwała Nr XIX/155/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004

 • w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo.Na podstawie art. 117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 / Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1


 1. Ustala się stawkę jednostkową służącą do skalkulowania dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo do dnia pobytu jednej osoby w Schronisku Młodzieżowym

w Dominicach w kwocie 1,85 złotych.

 1. Kwota dotacji zostanie określona w uchwale budżetowej.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.
Uchw. przyg.
M. Rolka Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór
Uzasadnienie:
Stosownie do treści art.117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych istnieje obowiązek ustalenia przez Radę Gminy stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych.
Według tych stawek wykalkulowano kwotę dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo na rok 2005.
Podstawę wyliczenia dotacji stanowi następująca formuła: 120 łóżek x 90 dni x 1,85 zł, co stanowi 19.980 złotych i tak wyliczona kwota dotacji ujęta została w projekcie budżetu na rok 2005.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06