OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/135/2004

Uchwała nrXVII/135/2004

Numer uchwały: 2004/17/135
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/135/2004
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lipca 2004 r


w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1.

Wezwanie Pani H.S. z dnia 15 lipca 2004 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia dotyczącego lokalizacji budynku letniskowego, drewnianego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym (...) położonej we Włoszakowicach Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna uznaje się za bezskuteczne i odmawia się w tej części zmiany uchwały Nr XIII/103/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia protestów wniesionych do projektu planu p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dotycząca terenu położonego we Włoszakowicach (Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna).

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/135/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lipca 2004 roku


Pani H.S. działająca za pośrednictwem pełnomocnika wystąpiła do Rady Gminy Włoszakowice z wezwaniem do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia spowodowanego uchwałą Nr XIII/103/2004 Rady Gminy Włoszakowice dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia protestów wniesionych do projektu planu p.n.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dotycząca terenu położonego we Włoszakowicach (Boszkowo - letnisko ul. Turystyczna), a polegającego na zakazie zabudowania jej działki oznaczonej numerem geodezyjnym (...) wolnostojącym budynkiem letniskowym typu: „DANMAR”.

Ograniczenia zabudowy budynkami drewnianymi wynikają z przepisów szczególnych to jest rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Zgodnie z § 271 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia w przypadku lokalizacji budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) o konstrukcji rozprzestrzeniającej ogień nakazane jest zwiększenie odległości między budynkami usytuowanymi na odrębnych działkach budowlanych z 8,0 m do 16 m ( zwiększenie 100% ).

Oznacza to, że najmniejsza dopuszczalna odległość budynku od granicy sąsiedniej działki wynosić powinna 8, 0 m (czyli łącznie 16 m z obu stron działki). Tymczasem całkowita szerokość frontu działki wynosi 15 m. Zatem nie jest możliwa lokalizacja takiego budynku.

Na działce dopuszczalna jest jedynie lokalizacja budynku murowanego ( niepalnego). Dla takiego budynku ma zastosowanie § 12 ww. rozporządzenia zgodnie z którym odległość budynku od granicy działki wynosić powinna nie mniej niż 4,0 m (dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi).
Oznacza to, że najmniejsza dopuszczalna odległość od granicy działek sąsiednich powinna wynosić po 4,0 m, a w związku z tym maksymalna szerokość frontu budynku wyniesie 7,0m ( 15,0 m - 8,0 m). Rada Gminy przyjęła takie rozwiązanie jako jedynie możliwe.
Stąd wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia należy uznać za bezskuteczne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06