OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVIII/2013 z dnia 20 września 2013 r.

Protokół Nr XXVIII/2013 z dnia 20 września 2013 r.

Numer dokumentu: XXVIII
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2013
--------------------------------------------

z XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonał wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Stefan Lis stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

Porządek sesji:
1. Informacja wójta o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach:
działki: nr 84/7; nr 84/8 na ul. 3 Maja i na ul. Kopernika;
działki: nr 91/16; nr 91/2 na ul. Leśnej i ul. 11 Listopada.
6. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
7. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
9. Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego – projekt uchwały.
10. Uchylenie uchwały w sprawie bezpieczeństwa na plażach, kąpieliskach i innych wodach oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pływającego na terenie gminy Włoszakowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi.
12. Zmiana budżetu gminy.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr (...).

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Aleksy Zaremba, a z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przewodnicząca Krystyna John.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Poloch – wnioskował o odprowadzenie wody sprzed sali wiejskiej w Sądzi.
Radny Ryszard Nowak – złożył interpelację w imieniu radnych z Krzycka Wielkiego i Sądzi o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2014 r. na wykonanie plaży nad jeziorem w Krzycku Wielkim.
Radna Krystyna John – wnioskowała o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2014 r. na remont sali w Krzycku Wielkim oraz na wykonanie placu zabaw.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o wykoszenie terenu boiska pomiędzy Bukówcem Górnym Włoszakowicami.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o naprawę drogi z ul. Zachodniej przez tory na ul. Grotnicką.
Radna Mirosława Urbaniak – przekazała wniosek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Łąkowej w Grotnikach.
Radny Stefan Lis – wnioskował o uwzględnienie w budżecie gminy na 2014 r. środków na remont ul. Spokojnej; uporządkowania tablicy ogłoszeniowej Urzędu, rozważenie założenia zamykanej tablicy; wyjaśnienie sprawy utylizacji eternitu; uporządkowania terenu działek przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach.
Interpelacje radnych stanowią odpowiednio załączniki nr (...)
Radna Hanna Michalska – poinformowała o uszkodzeniu nawierzchni drogi w Jezierzycach Kościelnych na tzw. Małej Wsi po wykonaniu pod jezdnią przecisków na światłowody.

Ad 5. Nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
- działki: nr 84/7; nr 84/8 na ul. 3 Maja i na ul. Kopernika

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że w celu uregulowania własności dróg gminnych, które we fragmentach stanowią własność osób fizycznych planuje się ich przejęcie. W projekcie niniejszej uchwały planuje się nabycie nieruchomości stanowiącej odcinek dróg na ulicy 3 Maja (działka nr 84/7) i na ulicy Kopernika (działka nr 84/8) we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach tj. działek: nr 84/7 o powierzchni 0,0600 ha i nr 84/8, o powierzchni 0,0500 ha, z przeznaczeniem na drogę gminną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/220/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).


- działki: nr 91/16; nr 91/2 na ul. Leśnej i ul. 11 Listopada

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że taka sama sytuacja jak podano wyżej, dotyczy odcinków dróg na ulicy Leśnej (działka nr 91/16) i na ulicy 11 Listopada (działka nr 91/2).
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach tj. działek: nr 91/16, o powierzchni 0,0141 ha i nr 91/2, o powierzchni 0,0430 ha, z przeznaczeniem na drogę gminną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/221/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 6. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że właściciel działek, które są fragmentami dróg gminnych o numerach:
- 87/17 o powierzchni 0,0044 ha; 354/1 o powierzchni 0,0200 ha;
- 971 o powierzchni 0,0800 ha położonych na ul. Zalesie we Włoszakowicach;
- 87/18 o powierzchni 0,0028 ha położonej na ul. Leśnej we Włoszakowicach;
- 19/1 o powierzchni 0,0412 ha położonej na ul. Wiewiórkowej we Włoszakowicach

wyraził zgodę na ich zbycie.

Ze względu na powierzchnię ogólną ww. działek zaproponowano ich nabycie w drodze zamiany za działkę stanowiącą własność Gminy nr 893/13 o powierzchni 0,1094 ha położoną we Włoszakowicach przy ul. Romana Machnikowskiego.
Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako grunt orny kl. IVa. Dla przedmiotowej nieruchomości w 2010 r. wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Aktualnie nie ma zainteresowania nabywaniem nieruchomości w drodze przetargowej.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie prawa własności gminnej nieruchomości gruntowej nr 893/13 położonej we Włoszakowicach w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, położonych we Włoszakowicach i Boszkowie - Letnisku, oznaczonych numerami podanymi wyżej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/222/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 7. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wystąpiło o oddanie stowarzyszeniu w dzierżawę części nieruchomości nr 1199, o powierzchni 0,7000 ha położonej we Włoszakowicach (boisko), w celu wystąpienia o dofinansowanie ze środków pomocowych prac modernizacyjnych na obiekcie. Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości nr dz. 1199 położonej we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/223/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował o wystąpieniu Anny i Tadeusza Geremek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dominicach w prawo własności.
Rada Gminy postanowiła przy spełnieniu przez wnioskodawców następujących warunków:
1) brak zaległości wobec Gminy Włoszakowice z tytułu w podatku od nieruchomości oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
2) jednorazowo uiszczona opłata za przekształcenie,
- udzielić bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5%.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/224/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 9. Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego – projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Stefan Lis przedstawił propozycje zadań należących do kompetencji powiatu, w których realizacji planuje się pomoc finansową i rzeczową gminy.
Plan dotyczy udziału:
- w remoncie drogi powiatowej Włoszakowice-Bukówiec Górny;
- w budowie odcinków chodników: w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp, we Włoszakowicach na ul. Grotnickiej, na ul. Kurpińskiego;
- w poszerzeniu chodnika w Zbarzewie.
Realizacja ww. zadań będzie możliwa po zawarciu umowy z Powiatem Leszczyńskim i uwzględnieniu środków finansowych w budżecie gminy na 2014 r.
Radni proponowali ponadto o rozważenie możliwości wykupu gruntów budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bukówcu Górnym od strony Włoszakowic, również w ramach pomocy dla powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr (..).

Ad.10. Uchylenie uchwały w sprawie bezpieczeństwa na plażach, kąpieliskach i innych wodach oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pływającego na terenie gminy Włoszakowice.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że w 1993 r. podjęto uchwałę w sprawie bezpieczeństwa na plażach, kąpieliskach i innych wodach oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pływającego na terenie gminy Włoszakowice, ale odnoszącą się w swoich zapisach tylko do terenu wokół Jeziora Dominickiego.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa ta między innymi określa warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawniających sport lub rekreację na obszarach wodnych i podmioty odpowiedzialne za zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa.
W związku z tym zasadne jest uchylenie uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa na plażach, kąpieliskach i innych wodach oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pływającego na terenie gminy Włoszakowice.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/225/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis postanowił o przedstawieniu treści skargi jaka wpłynęła do Rady Gminy Włoszakowice. Poinformował ponadto, że Komisje analizowały treść skargi na swoich posiedzeniach przygotowując stanowisko pod obrady sesji. Na sesji wysłuchano uczestniczących w obradach przedstawicieli zakładu przetwórstwa drewna. Wyjaśnienia te nie wpłynęły na przygotowane wcześniej przez Komisje Rady Gminy stanowisko w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/226/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku (...).

Materiał dotyczący skargi stanowi załącznik nr (...).


Ad 12. Zmiana budżetu gminy na 2013 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planuje się zmienić dochody gminy. Na proponowane zmiany wpływ ma zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zwiększenie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Po tych zmianach ulegną zwiększeniu dochody ogółem o 387.728,34 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów budżetu gminy wyniesie 28.782.176,34 zł, w tym dochodów bieżących 26.684.351,34 zł i dochodów majątkowych 2.097.825,00 zł.
Kwota zwiększająca dochody budżetu została rozdysponowana na następujące wydatki: zwiększenie środków dla Przedszkola, zwiększenie środków dla Zarządu Dróg Gminnych, środki na wyprawkę szkolną dla zespołów szkół, wydatki urzędu Gminy, wzrost dotacji dla GOK.
Po zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 29.406.441,34 zł, w tym wydatków bieżących 26.287.722,34 zł i wydatków majątkowych 3.118.719,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVIII/227/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr (...).

Ad 13. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis przedstawił pismo mieszkańców ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym o wyznaczenie kolejnego terminu spotkania z komisją Rady Gminy. Rada Gminy Włoszakowice przychyliła się do wniosku kierując sprawę do Komisji Rewizyjnej. Korespondencja stanowi załącznik nr (...)
Ad 14. Wolne głosy i wnioski.
P. DM wystąpił o upublicznienie nazwiska radnego, który udzielił wywiadu portalowi org i obraził mieszkańców Bukówca Górnego. Żądanie to poparła swoim wystąpieniem p. KD.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stefan Lis poinformował, że Rada Gminy Włoszakowice nikogo z radnych nie upoważniła do udzielania wywiadu.

Ad 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Stefan Lis zamknął obrady.Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Stefan LisInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06