OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/128/2004

Uchwała nrXVI/128/2004

Numer uchwały: 2004/16/128
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Untitled

UCHWAŁA NR XV/126/2004
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 roku, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 71, poz. 838 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku, Nr 200, poz. 1953 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1.

Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


§ 2.

Uchwała określa wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach :

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.§ 3.

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w § 2 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł;

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł;

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 8,00 zł.

 1. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym.

 2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

 3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§ 4.

 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 2:

 1. poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł

 2. w obszarze zabudowanym - 40,00 zł

 3. na obiekcie mostowym - 200,00 zł.

 1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy (365 lub 366 kolejnych dni) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.§ 5.

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w § 2 pkt 3:

 1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł;

 2. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;

 3. za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Przezbórprzygotował:
ZDG - J. MichalskiUZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którą Rada Gminy jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

W uchwale jako stawkę podstawową za zajęcie 1 m2 jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza zatok postojowych i autobusowych, placów i ciągów pieszych w pasie drogowym drogi gminnej przyjęto stawkę w wysokości 3,00 zł. Ponieważ znowelizowana ustawa o drogach publicznych zniosła pojęcie “ryczałtu za utrudnienia w ruchu” nakazując jednocześnie zróżnicowanie stawek opłat w zależności od % zajęcia szerokości jezdni ustalono trzy rodzaje opłat w zależności od procentowego zajęcia szerokości jezdni:

 • do 20 %

 • powyżej 20 % do 50 %

 • powyżej 50 % do 100 % szerokości jezdni


Wprowadzono natomiast nowe niższe od dotychczasowych stawki opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych będzie to opłata roczna, a nie jak dotychczas opłata jednorazowa.
UCHWAŁA Nr ....... /......../04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ..................... 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 102 poz. 1055) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 92 poz. 880) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 1017 o pow. 0,34 ha, położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Jezierzyckiej zapisanej w księdze wieczystej KW nr 26955 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Przyg. Z. Durczewski
akcept.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr....../......./04
Rady Gminy Włoszakowice
Wymieniona nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 1017 o pow. 0,34 ha symbolem - N, nieużytek-staw, który nie spełnia wymogów zbiornika p-poż. zatem proponuje się przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu.


UCHWAŁA Nr ....... /......../04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ..................... 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 102 poz. 1055) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 92 poz. 880) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 19 o pow. 0,51 ha, położonej w Dominicach zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20369 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Przyg. Z. Durczewski
akcept.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr....../......./04
Rady Gminy Włoszakowice
Przeznaczona do sprzedaży przetargowej, działka w Dominicach, o pow. 0,51 ha oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów symbolem - Ls, to grunt zadrzewiony, graniczący z kompleksem lasów państwowych z którego w przeszłości wydobywano piasek. W wyniku tej działalności powstały doły - obecnie porośnięte krzewami i drzewami.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06