OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/231/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki.

Uchwała Nr XXIX/231/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki.

Numer uchwały: 231
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIX/231/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 135/2, o powierzchni 0,1229 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00052201/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


1
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 6 listopada 2013 r.

Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi ul. Morelową w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i docelowo stanowić będzie połączenie ul. Starkowskiej w Boszkowie – Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06