OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/234/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023

Uchwała Nr XXIX/234/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023

Numer uchwały: 234
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

U C H W A Ł A NR XXIX/234/2013

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013-2016.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Irena Przezbór

 

 

 

 

Uzasadnienie - objaśnienia:

 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice uchwalono uchwałą Nr XXIV/187/2013 dnia 27 marca br. celem wypełnia dyspozycji z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zastosowano nowe wzory załączników. Dane zawarte w WPF obejmowały lata 2013-2016, w tych latach wykazano również dane o zobowiązaniach z tytułu gwarancji i poręczeń, mimo że siegają one roku 2023, natomiast dane o relacji kształtowania się długu obejmowały lata 2013-2019. Całość była więc niespójna, w związku z czym zasadne wydaje się uchylenie poprzednio sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładaną obecnie. Do opracowania aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012 oraz ich planu na 2013. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu w odniesieniu do lat 2011 i 2012 oraz z aktualnym planem budżetu po zmianach w odniesieniu do roku 2013. W oparciu o powyższe dane oraz dane o kwotach planowanych spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych już umów w przypadku zobowiązań z tego tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanych na rok bieżący i następny, wyszacowano dane na okres najbliższych dziesięciu lat. Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostało jedyne do realizacji w roku 2013 pod nazwą "Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice". W związku z końcowym rozliczeniem pojawiła sie potrzeba zwiększenia nakładów o 10.000,00 złotych. Do tworzenia aktualizacji przyjęto aktualne na dzień dzisiejszy wytyczne z obecnie zawartych umów, wyliczeń o możliwości zadłużania się przy zachowaniu płynności finansowej oraz spodziewanych kwot stanowiących budżety lat przyszłych.

W obecnej WPF, tak jak w poprzedniej, od roku 2013 nie planuje się większych zadań inwestycyjnych w związku z koniecznością jak najwcześniejszego wyjścia z długu. Kilka kolejnych lat to dla Gminy okres przyhamowania, ograniczenia wydatków majątkowych i prowadzenia bardzo oszczędnościowej gospodarki finansowej w zakresie wydatków bieżących, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w załączniku Nr 1 jak i w załączniku Nr 2. Ponadto, jak już wspomniano, uaktualniono dane o zmiany budżetu roku 2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku, co wywarło wpływ na zmianę wskaźników.

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06