OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/235/2013 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXIX/235/2013 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 235
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXIX/235/2013

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 203.683,00 złote, z czego dochody bieżące zwiększa się o 553.799 złotych, a dochody majątkowe zmniejsza się o 350.116,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 116,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 1.410.286,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.161.386,49 złotych, w tym dochodów bieżących 27.413.677,49 złotych i dochodów majątkowych 1.747.709,00 złotych.

 

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 469.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian

1) zmniejsza się wydatki bieżące o 480.500,00 złotych i ogółem wynoszą 25.982.749,49 złotych, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 394.000,00 złotych i ogółem wynoszą 20.524.040,49 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 50.000,00 złotych i ogółem wynoszą 12.733.822,28 złote,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 344.000,00 złotych i ogółem wynoszą 7.790.218,21 złotych,

b) nie zmienia się dotacji na zadania bieżące, których kwota ogółem wynosi 1.121.480,00 złotych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 13.500,00 złotych i ogółem wynoszą 3.909.938,00 złotych,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,

e) wydatki na obsługę długu zmiejsza się o 100.000,00 złotych i wynoszą 400.000,00 złotych.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 11.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i ogółem wynoszą 3.129.719,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

a) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynoszą 414.095,00 złotych,

b) środki na dotacje na zadania majątkowe wynoszą 249.770,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności uaktualnienie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez zmiejszenie środków unijnych o 116,00 złotych oraz wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.112.468,49 złotych, w tym wydatków bieżących 25.982.749,49 złotych i wydatków majątkowych 3.129.719,00 złotych.

 

§ 3. Wynikiem wykonania tak planowanego budżetu jest nadwyżka w kwocie 48.918,00 złotych.

 

§ 4. Zmniejsza się

1) przychody budżetu o 731.311,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) rozchody budżetu o 58.128,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiekszone do kwoty 175.000,00 złotych przeznacza się na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych oraz na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.000,00 złotych.

 

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 750.000,00 złotych, który po zmianie wynosi 4.350.000,00 złotych, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,

2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.350.000,00 złotych.

 

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.350.000,00 złotych.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 

Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 )

1) zwiększa się o dotacje Wojewody na zadania własne z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów o 10.698 zł,

2) dokonuje się przesunięcia środków dotyczących przedszkola na odziały przedszkolne prowadzone przy szkołach w kwocie 10.143 zł,

3) zmniejsza się środki na urządzenie placu przy ŚDS uzyskane z funduszy unijnych o 116 zł,

4) urealnia się pozycje dochodów realizowane przez urząd w oparciu o dane za III kwartał.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 4 i Nr 5 )

1) zwiększa się wydatki na zadania, na które otrzymano powyższe dotacje.

2) dokonuje się przesunięć między środkami na urządzenie placu przy ŚDS.

3) urealnia się wydatki majątkowe ( zwiększenie kwoty na wykup gruntów pod drogi, rezygnacja z prac inwestycyjnych w budynku bibioteki w Krzycku Wielkim, udzielenie dotacji OSP Włoszakowice na zakup sprzętu hydraulicznego ).

4) urealnia się pozycje wydatków realizowanych przez urząd na zadania bieżące w oparciu o dane za III kwartał.

 

3. Przychody i rozchody ( załącznik Nr 6 i Nr 7 )

 

1) zmniejsza się środki na pożyczkę udzieloną dla GOK-u o kwotę 58.128 zł,

2) wprowadza się częściową spłatę pożyczki przez GOK 18.689 zł,

3) efektem powyższych uregulowań jest zmniejszenie zakładanego kredytu o 750.000 zł,

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06