OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/236/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/236/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Numer uchwały: 236
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013


U C H W A Ł A nr XXIX /236 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz..594 ze zmianami), oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz.814) przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2014 rok,

z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.Przewodniczący Rady Gminy

/Irena Przezbór/


Uzasadnienie do uchwały nr XXIX /236 /2013
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
na rok 2014.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i
budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku rolnego została uzależniona od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Na rok 2014 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2013 roku (M.P.2013 .poz. 814) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy. Ustawodawca nie ogranicza rady w tym zakresie żadnymi dodatkowymi warunkami, ani też nie wskazuje na kryteria, które powinny decydować o wysokości obniżki, z tym, że skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06