OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/237/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/237/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 237
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013


U C H W A Ł A nr XXIX /237/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 listopada 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :
§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,56
zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł
od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w
ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
dla których stawka wynosi 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni ”

2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,68 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 16,50zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,24 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała nr XIX/141/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.Przewodniczący Rady Gminy

/ Irena Przezbór/


Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/237/ 2013
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 art. 20 ust.1) górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Rada Gminy corocznie określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwały w tym zakresie i w wysokości stawek zaproponowanych jest uzasadnione i niezbędne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06