OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/130/2004

Uchwała nrXVI/130/2004

Numer uchwały: 2004/16/130
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Untitled


 • Uchwała Nr XVI/ /2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w przedmiocie sprostowania uchwały Nr XV/125/2004 z dnia
27 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 ) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890 ), w związku z art. 113 § 1 k.p.a. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W celu wyeliminowania oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich postanawia się dokonać sprostowania § 3 uchwały Nr XV/125/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
“Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 9.307,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.744. 664,- złote, jak w załączniku nr 4 do uchwały.”

§ 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/125/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka
Irena Przezbór


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI / / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych

Plan

   1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 24.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.640.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.640.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.640.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.640.000,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 477.872,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 477.872,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 477.872,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477.872,-

4. Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000,-
801 Oświata i wychowanie 400.000,-
80101 Szkoły podstawowe 400.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-

5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 188.750,-
852 Pomoc społeczna 188.750,-
85203 Ośrodki wsparcia 188.750,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188.750,-

6. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych 6.842,-
852 Pomoc społeczna 6.842,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.842,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.842,-

  1. Boisko w Dłużynie 6.500,-

801 Oświata i wychowanie 6.500,-

80110 Gimnazja 6.500,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,-


O G Ó Ł E M 2.744.664,-
Uzasadnienie:
Niniejszą uchwałę należy podjąć w celu wyeliminowania błędu rachunkowego i pisarskiego w uchwale Nr XV/125/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004. Zgodnie z Uchwałą Nr 459/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2004 r. błąd polegał na omyłkowym wpisaniu w treści § 3 przedmiotowej uchwały kwoty 2.741.857,- złotych określającej wielkość wydatków inwestycyjnych po zmianach zamiast 2.744.664,- złote. Również w załączniku Nr 4 tejże uchwały nie uwzględniono wzrostu wydatków inwestycyjnych na urządzenie stanowiska do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 2.807 złotych, co spowodowało powyższą niezgodność.
 • Uchwała Nr XVI/ /2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz.890 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2004 określone w § 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 494.115,- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o kwotę 44.739,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2 ) wydatki zmniejszyć o kwotę 169.531,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały, a wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o kwotę 44.739,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
3 ) ustalić rezerwę ogólną w kwocie 126.942,- złote jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.477.709,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 877.093,- zł,

 2. po stronie wydatków 14.297.709,- złotych, w tym

a) wydatki dotyczące zadań zleconych wynoszą 858.033,- złote,
b) rezerwa ogólna wynosi 126.942,- złote.

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do kwoty 820.000,- złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

Zmniejsza się się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 603.569,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.141.095- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5

Zmienia się wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące:

 1. III etapu budowy kanalizacji sanitarnej, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

 2. modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały,

 3. budowy sali sportowej dla ZSO, jak w załączniku nr 8 do uchwały.
§ 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków środka specjalnego „ Kolonie i obozy”określony w § 10 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” zmniejszając je o kwotę 1.250,- złotych i obecnie przychody i wydatki przedmiotowego środka wynoszą 12.750,- złotych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka

Irena Przezbór

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XVI / / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku
Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2004I Przychody 820.000,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 820.000,-Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVI / / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych

Plan

   1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 24.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.180.300,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.180.300,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.180.300,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.180.300,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 284.003,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 284.003,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 284.003,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284.003,-

4. Budowa sali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000,-
801 Oświata i wychowanie 400.000,-
80101 Szkoły podstawowe 400.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-

5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 238.750,-
852 Pomoc społeczna 238.750,-
85203 Ośrodki wsparcia 238.750,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238.750,-

6. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych 6.842,-
852 Pomoc społeczna 6.842,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.842,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.842,-

  1. Boisko w Dłużynie 6.500,-

801 Oświata i wychowanie 6.500,-

80110 Gimnazja 6.500,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,-


O G Ó Ł E M 2.141.095,-


Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XVI / / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku

 • Wieloletni program inwestycyjny


III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice i Dominice.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.357.250,-złotych.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.180.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 673.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych ( Sapard II ).Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XVI/ /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku • Wieloletni program inwestycyjnyModernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 731.633,-złote.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
przez gminę 22.310,- złotych.
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004 ogółem wyniosą 284.003,-złote, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 147.248,- złotych, przyznane z
SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XVI/ / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 roku • Wieloletni program inwestycyjny


Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę sali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.

 2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost sprawności dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej.

 3. Realizatorem powyższego zadania jest Urząd Gminy Włoszakowice.

 4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2003 - 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2003 - 2006.

5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.753.890,- złotych.
6.Wydatki do poniesienia

 • w roku 2003 ogółem wynoszą 45.018,- złotych zabezpieczone przez gminę,

 • w roku 2004 ogółem wyniosą 400.000,-złotych zabezpieczone przez gminę,

 • w roku 2005 ogółem wyniosą 2.308.872,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 77.218,- złotych i 200.000,- zrefundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące wydatków roku 2004 oraz 2.031.654,- złote wnioskowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XVI / / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2004 rokuPrzychody i wydatki środka specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pod nazwą „Kolonie i obozy” w roku 2004.


I Przychody ( odpłatność uczestników ) 12.750,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.750,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 12.750,- zł
0830 Wpływy z usług 12.750,- zł


II Wydatki 12.750,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.750,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 12.750,- zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.720,- zł
4220 Zakup środków żywności 5.472,- zł
4300 Zakup usług pozostałych 2.200,- zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314,- zł
4120 Składki na Fundusz Pracy 44,- zł

Uzasadnienie:
Wzrost dochodów następuje w związku z otrzymaniem środków z dotacji na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na diety dla członków komisji zaangażowanych przy wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.880,- złotych i od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych z zakresu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania w kwocie 9.574,- złote oraz na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku w kwocie 29.285,- złotych. Ponadto Wojewoda zadeklarował dotacje celowe do zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów szkół wiejskich w kwocie 5.687,- złotych oraz na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych dotyczącej zakupu podręczników w kwocie 2.736,- złotych. Otrzymano również środki z Ministerstwa Finansów z tytułu subwencji rekompensującej utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 23.772,- złote, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej w kwocie 362.181,- złotych oraz od firmy „ KENKEL „ jako darowiznę na adaptacją Środowiskowego Domu Samopomocy 50.000,- złotych i jako dofinansowanie do prac na zatoce drogowej w Krzycku Wielkim 5.000,- złotych. Do wydatkowania pozostawia się rezerwę ogólną w wysokości 126.942,- złote na nieprzewidziane wydatki (wzrost cen zadań już planowanych, nowe nieprzewidziane a niezbędne do wykonania cele i prace). Środki dotyczące zadań celowych po stronie wydatków wprowadza się w odpowiednich przedziałach podziałek klasyfikacyjnych celem wykorzystania na odpowiednie zadania, a ponadto zwiększa się środki na drogi w związku ze zwiększonym zakresem robót oraz wzrostem cen ( Krzycko Wielkie, Ul. 11 listopada Włoszakowice, przygotowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Dróg Gminnych itp.), na prace melioracyjne ( czyszczenie jezior i kanałów je łączących ), na sporządzenie koncepcji dalszych prac kanalizacyjnych, na nadzór inwestorski prowadzonych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, na zakup wyposażenia dla urzędu ( komputery, ksero, rzutnik itp.) oraz opału w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem, środki dla Przedszkola Jezierzyce Kościelne oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach zgodnie z ich wnioskami, środki na dowożenie, a także dokonuje się przesunięć między paragrafami na wnioski jednostek organizacyjnych gminy ( np. ZDG, OPS, ZSO, UG ). Zmniejszeniu ulegają środki planowane na dalsze prace kanalizacyjne oraz budowę wodociągu w Boszkowie w związku z określeniem kwot niezbędnych na wykonanie tych zadań uzyskanych w przeprowadzonych przetargach. Jednocześnie zmiany dotyczące zadań zleconych mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3, zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5 oraz w wieloletnich planach inwestycyjnych ( załącznik nr 6 i 7 ). Wieloletni plan dotyczący budowy sali sportowej zmienia się w związku z ujednoliceniem nazwy we wszystkich dokumentach, zmianą kwoty kosztorysowej wynikającej ze zmiany koncepcji oraz zmianą źródeł finansowania. Zmienia się również plan środka specjalnego „Kolonie i obozy” przy ZSO we Włoszakowicach poprzez uaktualnienie go względem realnego wykonania.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06