OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie projektu budżetu na 2014 r

Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie projektu budżetu na 2014 r

Numer dokumentu: 66
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 66/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2014 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2013 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roklu, poz.594 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 27.295.732,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.764.732,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 531.000,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.492,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 27.105.412,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.241.162,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.919.379,00 złotych, w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.425.613,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.493.766,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.248.105,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.555.466,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 10.921,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 2.864.250,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 395.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.492,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
3) wydatki zwiazane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 10.921,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 190.320,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.159.680,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.350.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.298.105,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 395.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 35.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych oraz na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 177.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.350.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.350.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.000.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 51.986,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2013 rokuUzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rokI Dochody

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.295.732 złote. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 10.654.832 złote i składa się ona z części oświatowej w wysokości 9.626.771 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.028.061 złotych zawierającej kwotę podstawową w wysokości 140.617 złotych i kwotę uzupełniającą 887.444 złote.
Gmina jak co roku otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.107.992 złote oraz na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 37.392 złote. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i meldunków w kwocie 66.847 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.687.550 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 344.160 złotych i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.435 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 1.969 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5.702 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 17.670 złotych oraz prowadzenia GOPS-u w kwocie 12.051 złotych. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców zadeklarowano 1.500 złotych jako dotacja na zadanie zlecone. Dotacje innego typu to dotacja z Gminy Święciechowa przekazana na realizację zadania wspólnego, jakim jest uczęszczanie dzieci z jej terenu do oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim zadeklarowana w wysokości 54.400 złotych oraz dotacja otrzyma poprzez Miasto Leszno w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.500,00 złotych.
Jako udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów zaprognozowało 3.943.070 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.006.930 złotych. Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 380.000 złotych. Podatki pobierane bezpośrednio w urzędzie gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 5.623.700 złotych. Opłaty podatkowe ( targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, inne lokalne, pozostałe i różne ) szacuje się w wysokości 112.600 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 180.000 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.600 złotych. Dochody z majątku wraz z odsetkami od ich nieterminowych wpłat szacuje się na 1.071.734 złote, w tym zrealizowane przez ZDG 170.100 złotych. Pozostałe uzyskane przez ZDG poza opłatami to 3.300 złotych, wypracowane przez Przedszkole 73.682 złote, w szkołach, z odsetek bankowych, opłat i najmu 3.800 złotych, z zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29.300 złotych oraz z odsetek, udziału w opłatach pobieranych na rzecz wojewody i usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy 31.600 złotych. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z związaną z tym zakresem opłatą produktową przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu winny wynieść 55.000 złotych. Inne środki to, wpływy z pozostałych usług 73.200 złotych, należności uzyskane z tytułu odsetek bankowych środków budżetu 7.500 złotych. Z opłaty za odbiór odpadów pobieranaej od mieszkańców 817.600 złotych oraz ze zwrotów z rozliczeń dotacji ( biblioteka, przeszkole ) 21.500 złotych.
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 26.764.732 złote i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku w wysokości 531.000 złotych. Gmina na chwilę obecną nie posiada żadnych zapewnień na dofinansowanie planowanych inwestycji, na które byłaby możliwość uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Jak więc widać, większość dochodów budżetu na rok 2014 będą stanowić dochody bieżące.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.400 złotych, z tego 10.000 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 25.400 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie 27.105.412 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 24.241.162 złote i wydatki majątkowe w kwocie 2.864.250 złotych. Pierwsze stanowią 89, drugie zaś 11 procent całości.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) wynoszą 18.919.379 złotych, z czego 53 % przeznaczone jest na oświatę. Wydatki te przede wszystkim dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, co stanowi 12.425.613 złotych, ( z czego 8.388.357 złotych ponoszone jest w oświacie ) oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne ) w kwocie 6.493.766 złotych, czego w placówkach oświatowych 1.765.633 złote. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 3.555.466 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 2.772.870 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.248.105 złotych, z czego 50.000 złotych planowane jest dla Gminy Przemęt, 47.105 dla Gminy Święciechowa, 11.000 złotych dla Miasta Kościan i 15.000 złotych dla Miasta Leszno jako dofinansowanie na dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej z zakresu działalności bieżącej przeznacza się 205.000 złotych oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 920.000 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego ( odsetki od pobranych kredytów i pożyczek ) w kwocie 480.000 złotych oraz środki na ewentualną spłatę poręczenia MZO Leszno w kwocie 27.291 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.109.492 złote, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotację od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54.400 złotych, na których wykonanie dokłada się Gmina Święciechowa oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.921 złotych, w związku z przystąpieniem Gminy do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej realizowanej przez Miasto Leszno.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 2.864.250. W formie dotacji realizowana ma być kwota 75.000 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, tj. piecy na ekogroszek, kwota 320.000 złotych jako dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego przez Ochotniczą Straż Pożarną we Włoszakowicach oraz kwota 50.000 złotych dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na uregulowanie stanów własności gruntów pod drogami do niego należącymi ( wykupy i przejęcia gruntów, uregulowanie ich stanu prawnego itp. ). Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 68.500 złotych na zakupy w ZDG ( wiaty przystankowe, nożyce do żywopłotu, tur do ciągnika ), 577.100 złotych na wykupy gruntów pod planowane do poszerzenia drogi i 180.000 zlotych na wykupy nieruchomości ( Zbarzewo ). Pozostała kwota, tzn. 1.593.650 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Część zadań, a szczególnie te z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej ( kwota 45.700 złotych ) realizowana będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy. Na podobnej zasadzie, a więc poprzez obsługę finansową urzędu ale pod nadzorem merytorycznym spółki wodnej realizowana będzie dalsza zabudowa rowu w Bukówcu Górnym za 55.000 złotych. Samodzielnie poprzez urząd realizowana będzie budowa remizy w Boszkowie za 159.000 złotych oraz przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami gminnymi ( projekty, przebudowa i modernizacja ) za 1.035.600 złotych, zadania na drogach powiatowych za 242.500 złotych oraz prace modernizacyjne w parku za 55.850 złotych. Przedstawiony projekt wydatków budżetu, porównywalny jest do budżetu realizowanego w roku 2013. Od ubiegłego roku zwolniono tempo inwestycji w związku z koniecznością spłaty pobranych kredytów i pożyczki. Realizuje się jednak mniejsze niezbędne zadania przy wykorzystaniu środków własnych, aby się nie cofać lecz choć wolniej iść do przodu, zachowując przy tym wszelkie procedury ostrożnościowe wynikające z przepisów.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. W związku z nieotrzymaniem deklaracji na dotację na prowadzenie przedszkoli zaplanowane aktualnie wydatki dotyczą zakresu finansowania ze środków własnych. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występuje ono w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2014 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Będzie to kredyt w kwocie 1.000.000 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych oraz spłata pożyczki udzielonej w roku bieżącym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 159.680 złotych. W chwili obecnej Gmina posiada zadłużenie w ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w wysokości 3.975.000 złotych, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 2.755.000 złotych oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.267.242,20 złotych. W roku bieżącym zakłada się jeszcze spłatę 375.000 złotych do ING oraz 80.000 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Jeśli do końca roku zaistnieje potrzeba pobrania zakładanego w kwocie 1.350.000 złotych kredytu zwiększy się zadłużenie na koniec roku 2013, nie zwiększą się jednak rozchody, ponieważ spłata tego kredytu zakładana jest od roku 2015.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 500.000 złotych, kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 350.000 złotych oraz pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000 złotych, zgodnie z zawartymi umowami. Jak już wspomniano przy omawianiu przychodów, jeśliby wystąpiła potrzeba pobrania kredytu w roku 2013, to spłata jego zakładana jest dopiero od roku 2015.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2013 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2013 roku

W okresie trzech kwartałów 2013 roku planowane w kwocie 28.810.930,34 złotych dochody zrealizowano w wysokości 22.185.838,51 złotych, co stanowi 77 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.441.862,56 złote na 2.097.825,00 złotych planowane co wynosi 69 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do zrealizowanego w roku ubiegłym przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.743.975,95 złotych na 26.713.105,34 złotych planowane, a więc w 78 %. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 29.435.195,34 złotych wydatki wykonano w kwocie 18.333.082,60 złote, co stanowi 62 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.211.794,17 złote na planowane 3.118.719,00 złotych, czyli w 39 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, a więc wymieniono sieć wodociągową na byłym SSM w Dominicach, przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych, przekazno dotację dla powiatu jako pomoc do prac na drogach, zrealizowano zakupy inwestycyjne w ZDG, zagospodarowano teren przy placu 21 Października, zakupiono urządzenie czyszczące w ZS w Krzycku Wielkim, przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie realizowanych inwestycji oraz zakupiono kontener na boisko w Zbarzewie. W trakcie realizacji są prace związane z zabudową rowu w Bukówcu Górnym, prace związane zprojektowaniem, budową i modernizacją dróg gminnych oraz powiatowych realizowanych przez ZDG, wykupy nieruchomości pod drogi, prace projektowe remizy w Boszkowie i budowy kanalizacji sanitarnej w Sądzi, Krzycku Wielkim i Dłużynie, prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepowniami, ogrodzenie boiska w Boguszynie, urządzenie pracowni kuchennej w ZSO we Włoszakowicach, prace związane z kompleksową usługą oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice oraz rozbudową oświetlenia ulicznego w gminie. Część płatności na te zadania już poniesiono, część zostanie poniesiona w czwartym kwartale i nawet część w roku przyszłym. Odstąpiono od planowanego zadania inwestycyjnego w bibliotece, a więc planowana na nie dotacja nie zostanie przekazana a plan zmieniony na najbliższej sesji. W październiku dokonano wypłat dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańcom ponoszących nakłady na zadania z zakresu ochrony środowiska ( zakup i montaż pieca na ekogroszek. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie ( 1.547.636,00 złotych ), Zespole Szkół w Krzycku Wielkim ( 12.000,00 złotych ), Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ( 50.000,00 złotych ) i Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach ( 1.509.083,00 złote ).
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.121.288,43 złotych na 26.316.476,34 złotych planowane, czyli w 65 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez Zespoły Szkół i wyniosła 6.653.189,60 złotych, z czego w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.054.702,44 złote, w Zespole Szkół w Dłużynie 837.794,64 złote, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 892.165,09 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 1.065.286,77 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 2.803.240,66 złotych. Przedszkole wydatkowało 920.422,91 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.469.963,89 złote, w tym na świadczenia społeczne 2.059.556,17 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 390.823,81 złotych, Zarząd Dróg Gminnych 2.502.170,44 złotych i urząd gminy 5.396.511,95 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli i instytucji kultury 763.641,43 złotych i obsługę długu 287.977,70 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść w stosunku do całego budżetu.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2013 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2013 roku


Dochody na 30 września 2013 roku, jak już wspomniano, zostały zrealizowane w kwocie 22.185.838,51 złotych, co stanowi 77 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 18.333.082,60 złote, czyli wykonano je w stosunku do planu tylko w 62 %. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 3.852.755,91 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 1.745.000,00 złotych oraz udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury na prowadzone prace remontowe na świetlicach przy współfinansowaniu unijnym w kwocie 178.369,00 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 960.762,27 złotych oraz pożyczka spłacona przez GOK w kwocie 18.689,00 złotych. W roku bieżącym Gmina nie korzystała dotychczas z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwartą rata do ING w kwocie 375.000 złotych oraz czwarta rata do BS w kwocie 80.000,00 złotych. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Zobowiązanie wymagalne wykazane na koniec III kwartału w wysokości 369,36 złotych powstało w Urzędzie i dotyczy zapłaty należności za fakturę z tytułu dostaw usług. W roku bieżącym Gmina ma zaplanowaną rezerwę na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.291 złotych. Poręczenie to dotyczy spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani i stanowi kolejną ratę z łącznej kwoty 388.802 złote, która aktualnie zmalała do 361.510,65 złotych i będzie wymagalne w ratach w poszczególnych latach do roku 2023. W roku bieżącym nie realizuje się inwestycji na miarę lat 2011 i 2012, a tylko niezbędne, mniej kosztowne. W ciagu roku wprowadzono dwa małe programy, które realizowane są przy dofinansowaniu deklarowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach", którego koszt wyniósł 31.709,40 złotych i został już wykonany oraz "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice", na co planowane jest 477.806,00 złotych. Zadnie to ma być wykonane w czwartym kwartale, w związku z czym jest bardzo prawdopodobne, że dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzyma dopiero w roku 2014. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że również z zakresu wydatków bieżących gospodarka finansowa jest prowadzona bardzo oszczędnie, co być może uchroni Gminę od dalszego zadłużania się w roku bieżącym, mimo że planowany jest kredyt w kwocie 2.100.000,00 złotych. Podobną politykę planuje się prowadzić w najbliższych latach, nastawiając się na spłatę zadłużeń oraz aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegając obowiązujące przepisy, zachować wskaźniki zadłużenia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06