OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/153/2004

Uchwała nrXIX/153/2004

Numer uchwały: 2004/19/153
Numer sesji: 19
Rok: 2004


U C H W A Ł A nr XIX/ 153 /2004


Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok
------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz.1806) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U. z 2004r. Nr 123 poz. 1291)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
W roku podatkowym 2005 zwalnia się w podatku od nieruchomości:

nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie instytucji kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle i grunty), które stanowią własność gminy lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie zajęte na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich, szewskich, wytwarzania mioteł i wyrobów wikliniarskich, rymarstwo.


§ 2.
Zwolnienie określone w § 1 ust. 3 stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 123, poz.1291)

§ 3.
Traci moc uchwała nr XIII/106/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004r.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały nr XIX/ 153 /2004r.

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak budynek, budowla, grunty. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06