OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/242/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXX/242/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 242
Numer sesji: XXX
Rok: 2013


Uchwała Nr XXX/242/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2012 r. poz.647 ze zmianami.) w związku z Uchwałą Nr XXXII/236/2010 z dnia 08.04.2010 r. Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Dłużyna oraz Bukówiec Górny, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVIII/226/2005 z dnia 15.12.2005r. oraz ostatnią zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
§ 2


Integralnymi załącznikami do uchwały są:
1) Ujednolicony tekst Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – załącznik nr 1,
2) Ujednolicony rysunek Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, na który składają się następujące załączniki graficzne:
a) Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – stanowiące załącznik nr 2A do niniejszej uchwały,
b) Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – stanowiące załącznik nr 2B do niniejszej uchwały
3) Wykaz uwag i rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium – załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06