OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/247/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XXX/247/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 247
Numer sesji: XXX
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXX/ 247 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 1.133,00 złote, z czego dochody bieżące zmniejsza się o 1.133 złote, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.780,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych dotacji w wysokości 101.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.159.553,49 złotych, w tym dochodów bieżących 27.411.844,49 złotych i dochodów majątkowych 1.747.709,00 złotych.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 1.133,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zmniejsza się wydatki bieżące o 41.133,00 złote i ogółem wynoszą 25.940.916,49 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 9.150,00 złotych i ogółem wynoszą 20.516.190,49 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 37.300,00 złotych i ogółem wynoszą 12.613.322,28 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 28.150,00 złotych i ogółem wynoszą 7.902.868,21 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 17.000,00 złotych ogółem wynoszą 1.138.480,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 48.983,00 złote i ogółem wynoszą 3.858.955,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 400.000,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem wynoszą 3.169.719,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynoszą 414.095,00 złotych,
b) środki na dotacje na zadania majątkowe wynoszą 249.770,00 złotych.3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.780,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 101.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ramach przyznanych środków, co nie ma wpływu na zmianę kwoty ogółem, która wynosi 3.688.092,49 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.110.635,49 złotych, w tym wydatków bieżących 25.940.916,49 złotych i wydatków majątkowych 3.169.719,00 złotych.

§ 3. Wynikiem wykonania budżetu jest nadwyżka w kwocie 48.918,00 złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu pobranego w latach ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 )
1) zwiększa się o dotacje Wojewody na zadania własne
a) z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 70.173 zł, b) z zakresu wypłaty "Wyprawki szkolnej" w kwocie 8.179 zł,
2) zwiększa się środki uzyskane z Miasta Wschowa na podopiecznych ŚDS z jej terenu o kwotę 3.780 zł, 3) zmniejsza się dotacje Wojewody na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków przez GOPS w kwocie 5.000 zł, 4) zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek o kwotę 78.265 zł.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 )
1) urealnia się wydatki na zadania, z zakresu których otrzymano informacje o zmianach w zakresie dotacji zmniejszając je o kwotę 8.833 zł,
2) umniejsza się środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 55.000 zł,
3) zwiększa się
a) środki dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych dotyczące wydatków majątkowych z przeznaczeniem na prace projektowo-kosztorysowe dotyczace rozbudowy szkoły o kwotę 40.000 zł,
b) środki dla Zespołu Szkół w Dłużynie w związku z udostępnieniem sali dla mieszkańców na rozgrywki w ping-ponga 300 zł
c) dotację na dodatkowe zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 17.000 zł,
d) środki na dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Gminy o kwotę 5.400 zł.
4) dokonuje się przesunięć w ramach przyznanych środków jednostkom w oparciu o wnioski przez nie złożone ( ZSO Włoszakowice, Przedszkole Włoszakowice, ŚDS Włoszakowice, GOPS Włoszakowice i ZDG Włoszakowice ).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06