OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXV/125/2004

Uchwała nrXV/125/2004

Numer uchwały: 2004/15/125
Numer sesji: 15
Rok: 2004

Untitled


  • Uchwała Nr XV/ 125 /2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2004 określone w § 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 11.055,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o kwotę 11.055,- złotych,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 11.055,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o kwotę 11.055,- złotych,
3 ) rezerwę ogólną zmniejszyć o 18.742,- złote,
§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:

  1. po stronie dochodów 12.464.194,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 312.954,- zł,

  2. po stronie wydatków 13.947.840,- złotych, w tym

a) wydatki dotyczące zadań zleconych wynoszą 293.894,- złote,
b) rezerwa ogólna, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIV/122/2004 z dnia 30 marca br. oraz niniejszą uchwałą wynosi 0,00 złotych.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 6.500,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.741.857,- złotych - załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:
Uchwała wprowadza zmiany w wydatkach budżetu polegające na zwiększeniu wydatków realizowanych w Zespole Szkół w Dłużynie dotyczących spraw z zakresu dokończenia urządzenia boiska sportowego, przeprowadzenia modernizacji schodów oraz sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych ze środków pozostałych z roku ubiegłego, a także realizowanych w urzędzie i polegających na przesunięciach środków z delegacji krajowych na delegacje zagraniczne oraz usług planowanych w urzędzie na prace w świetlicach wiejskich i na udział wpłacany w związku z pozbywaniem się odpadów. Ponadto dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków oraz zadań zleconych w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przydzielenia Gminie środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.824,- złote oraz od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania środków na zadania związane ze zwiększonym zakresem wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 6.231,- złotych. Poza tym, uchwała wskazuje na wykorzystanie środków ujętych w rezerwie na konkretne zadania przyjęte do realizacji w uchwale niniejszej oraz w uchwale XIV/122/2004 z 30 marca 2004 roku. W uchwale tej przedmiotowe zmiany wykazano w załączniku nr 2 „ Zmiana wydatków budżetu Gminy”, nie określono zaś wysokości rezerwy po zmianie w treści uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06