OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIX/2013

Protokół Nr XXIX/2013

Numer dokumentu: XXIX
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013
--------------------------------------------

z XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 6 listopada 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w celu realizacji projektu pod nazwą „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi.
11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
14. Sprawozdania ze złożonych oświadczeń majątkowych.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy złożyła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Krystyna John.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad 4. Interpelacje radnych.
Leszek Jagodzik – zgłosił sprawę zastoin wody podeszczowej na drodze powiatowej we Włoszakowicach – skrzyżowanie ul. K.Kurpińskiego i ul. Grotnickiej.
Krzysztof Poprawski – poinformował o problemie przejezdności drogą w Bukówcu Górnym (droga w kierunku ulic: Zakątek i Zacisze we Włoszakowicach). Obsuwająca się skarpa spowodowała zwężenie drogi.
Aniela Poloszyk – wystąpiła w imieniu sportowców z Dłużyny o zakup sprzętu sportowego dla drużyny „Orzeł” z Dłużyny.
Interpelacje stanowią odpowiednio załączniki od nr 2 do nr 4.

Ad. 5. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w Gminie Włoszakowice program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy funkcjonował w okresie 2008-2013. W związku z tym istnieje ustawowy obowiązek uchwalenia nowego programu na kolejny okres do 2018 r. Założeniem dotychczasowego programu było odzyskiwanie lokali mieszkalnych. Taki kierunek został utrzymany w nowym programie.
Do przedstawionego projektu programu radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/228/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Monika Lucerek poinformowała, że w związku z poszerzeniem działalności instytucji kultury wystąpiła konieczność zmiany Statutu. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt Statutu.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/229/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.


Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
Proponowana do nabycia nieruchomość we Włoszakowicach stanowi drogę o powierzchni 0,08 ha na ul Podgórnej. Wyjaśnień udzielił inspektor Urzędu Mateusz Mroziński stwierdzając, że w niniejszej drodze umieszczona jest gminna sieć wodociągowa.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/230/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.


Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku.
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości będącej ul. Morelową w Boszkowie-Letnisku przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór. Podinspektor Urzędu Mateusz Mroziński poinformował, że nabycie nieruchomości docelowo będzie stanowić połączenie ul. Starkowskiej w Boszkowie-Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie.
Uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/231/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w celu realizacji projektu pod nazwą „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.
Propozycję podjęcia uchwały w sprawie współpracy w celu realizacji projektu pod nazwą „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” przedstawiła pracownik Urzędu Karolina Nowak podając następujące uzasadnienie.
Gmina Włoszakowice wraz z Miastem Lesznem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Lipno, Gminą Przemęt podpisała list intencyjny zgodnie z którym zamierzają współpracować dla realizacji celu, jakim jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców. List intencyjny stanowił dokument niezbędny do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będącego Operatorem Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
Do konkursu mogły aplikować projekty realizowane w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego albo partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.
Projekt dofinansowany jest w 85%, wkład własny Gminy Włoszakowice i partnerów wynosi 15%. Udział poszczególnych partnerów we wkładzie własnym uzależniony został od liczby mieszkańców.

Harmonogram projektu obejmuje przeszło 2 lata od stycznia 2014 do lutego 2016 r.
W ramach projektu przewidywane jest przygotowanie następujących opracowań dla obszaru funkcjonalnego partnerstwa:
1) strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
2) strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów,
3) studium rozwoju zrównoważonego transportu,
4) strategii rewitalizacji,
5) planu rozwoju partnerstwa,
6) dokumentów planistycznych i technicznych, wynikających z dokumentów strategicznych.


Dnia 14 października 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informację o rozstrzygnięciu konkursu. Projekt „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” uzyskał 92,75 na 110 możliwych punktów i znalazł się na 7 miejscu listy zawierającej 15 projektów, które otrzymały status dofinansowany.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/232/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi.
Projekt programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Inspektor Urzędu Mirosława Poloszyk- Miś poinformowała, że program został poddany konsultacjom społecznym w okresie od 18 października 2013 r. do 4 listopada 2013 r. Ogłoszenie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/233/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Ad .11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Informację w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniając, że dane zawarte w WPF obejmowały lata 2013-2016, w tych latach wykazano również dane o zobowiązaniach z tytułu gwarancji i poręczeń, mimo że sięgają one roku 2023, natomiast dane o relacji kształtowania się długu obejmowały lata 2013-2019. W związku z czym zasadne jest uchylenie poprzednio sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej prognozą proponowaną do uchwalenia, w której wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012 oraz ich planu na 2013. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu w odniesieniu do lat 2011 i 2012 oraz z aktualnym planem budżetu po zmianach w odniesieniu do roku 2013.
W oparciu o powyższe dane oraz dane o kwotach planowanych spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych już umów w przypadku zobowiązań z tego tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanych na rok bieżący i następny, wyszacowano dane na okres najbliższych dziesięciu lat. Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami w załączniku dotyczącym przedsięwzięć do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostało jedyne do realizacji w roku 2013 pod nazwą "Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice". W związku z końcowym rozliczeniem pojawiła się konieczność zwiększenia nakładów o 10.000,00 złotych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/234/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad 12. Zmiana budżetu gminy na 2013 rok .
Skarbnik Gminy poinformowała, że zachodzi konieczność zmiany budżetu polegającej na zmianie dochodów w związku z:
1) dotacją Wojewody na zadania własne z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów o 10.698 zł,
2) przesunięciem środków dotyczących przedszkola na oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach w kwocie 10.143 zł,
3) zmniejszeniem środków na urządzenie placu przy ŚDS z funduszy unijnych o 116 zł,
4) urealnieniem pozycji dochodów realizowane przez urząd w oparciu o dane za III kwartał.
Ponadto proponuje się zmienić wydatki budżetu:
1) na zadania, na które otrzymano dotacje,
2) na przesunięcia między środkami na urządzenie placu przy ŚDS,
3) na urealnienie wydatków majątkowych ( zwiększenie kwoty na wykup gruntów pod drogi, rezygnacja z prac inwestycyjnych w budynku biblioteki w Krzycku Wielkim, udzielenie dotacji OSP Włoszakowice na zakup sprzętu hydraulicznego ) i wydatków realizowanych przez urząd na zadania bieżące w oparciu o dane za III kwartał.

Planuje się zmniejszenie środków na pożyczkę udzieloną dla GOK-u o kwotę o 58.128 zł i wprowadzenie częściowej spłaty pożyczki przez GOK - 18.689 zł. Efektem powyższych uregulowań byłoby zmniejszenie zakładanego kredytu o 750.000 zł.
Radni wyjaśnienia przyjęli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/235/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Ad. 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszard Lipowy poinformował, że Komisja ustaliła swoje stanowisko w sprawie podatków i opłat na 2014 r. stwierdzając jednocześnie, że Prezes GUS podał maksymalną cenę żyta do naliczania podatku rolnego tj. 69,28 zł/1dt (kwintal). Komisja postanowiła do naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Włoszakowice cenę żyta obniżyć do kwoty: 52,00 zł/1dt (kwintal).
Wielkopolska Izba Rolnicza w Lesznie propozycję Komisji zaopiniowała pozytywnie. Postanowienie Izby stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Innych propozycji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/236/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.


- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszard Lipowy przedstawił proponowane przez Komisje stawki podatku od nieruchomości na 2014 r:
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2 powierzchni, przy maksymalnej stawce 0,89 zł od 1m2 ,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - maksymalna stawka 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1m2 powierzchni przy maksymalnej stawce 0, 46 od 1m2 ,
d) pozostałych – zajętych pod drogi wewnętrzne 0,02 zł od 1m2 przy maksymalnej 0,46 zł od 1m2 ,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – przy maksymalnej stawce 0,74 zł od 1m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 23,03 zł od 1m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 10,75 zł od 1m2,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 4,68 zł od 1m2,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 7,73 zł m2,
f) od budowli - 2% ich wartości.
Wyjaśnień dotyczących skutków finansowych proponowanych przez Komisję obniżek przedstawiła inspektor Urzędu Danuta Poloszyk.
Pomimo tych wyjaśnień radni postanowili pozostać przy propozycji stawek przedstawionych przez Komisję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/237/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.


- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy przedstawił propozycję stawki podatku od środków transportowych proponując zwiększenie stawek powyżej minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów - średnio o około 10 zł.
Radni stanowisko Komisji przyjęli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIX/238/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad 14. Sprawozdania ze złożonych oświadczeń majątkowych.
Sprawozdania podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Sprawozdania stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 15. 16. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.
Radna Hanna Michalska wnioskowała powrócić do tematu ustalenia terminów odpłatności za odbiór odpadów komunalnych, aby nie pokrywały się z terminami innych płatności np. woda, prąd.
Radna Krystyna John – poinformowała o uszkodzeniu rzeźby Prymasa A. Krzyckiego.
Radny Ryszard Nowak – poruszył sprawę wykonania przejścia na przejeździe kolejowym w Krzycku Wielkim.
Radny Krzysztof Poprawski – wnioskował o naprawę dziury w drodze na ul. Dworcowej we Włoszakowicach.
Pan D.M. w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice przedstawił stanowisko Stowarzyszenia dotyczące uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Bukówiec Górny z dnia 11 kwietnia 2013 r. – załącznik nr 19. Ponadto wrócił do pytania z poprzedniej sesji dotyczącej wyjaśnienia, który z radnych udzielił wywiadu portalowi wloszakowice.org.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że odpowiedzi udzielono i taką odpowiedź Rada podtrzymuje
Do polemiki włączyli się uczestniczący w sesji:
p. J.M. stwierdzając, że wiele firm ma pojazdy zarejestrowane na terenie innych gmin, stąd podatek od środków transportowych nie trafia na konto Gminy Włoszakowice. Ponadto odniósł się do pisma skierowanego do przewodniczącej z wnioskiem o spotkanie z radnymi.
p. K.D. przedstawiła inicjatywy społeczne realizowane przez mieszkańców Bukówca Górnego w kontekście rozwoju miejscowości i przedstawiła swoje uwagi do wezwania o przeproszenie skierowanego do p. D.M.
radny Ryszard Lipowy – zabrał głos w sprawie wyproszenia niektórych osób ze spotkania założycielskiego Stowarzyszenia, jakie odbyło się w Bukówcu Górnym.
Dyskusję przerwała przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór

Ad 17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXIX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06