OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/122/2004

Uchwała nrXIV/122/2004

Numer uchwały: 2004/14/122
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled


  • Uchwała Nr XIV/ 122 /2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz.1851 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2004 określone w
§ 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 4.035,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o kwotę 4.035,- złotych,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 4.035,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych zmniejszyć o kwotę 15.025,- złotych.

§ 2
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2004 wynosi:

  1. po stronie dochodów 12.453.139,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 301.899,- zł,

  2. po stronie wydatków 13.936.785,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 282.839,- złotych.


§ 3
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w § 4 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok;
1. Po stronie przychodów wzrasta o 40.000,- złotych i obecnie przychody wynoszą 79.000,- złotych, załącznik do uchwały.
2. Po stronie rozchodów wzrasta o 40.000,- złotych i obecnie rozchody wynoszą 79.000,- złotych, załącznik do uchwały.

§ 4
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 4.035,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.735.357,-złotych, załącznik do uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Załącznik do
Uchwały nr XIV /122 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 roku.


Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
na rok 2004 w złotych


I Stan środków obrotowych na początku roku 47.000,-

II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa 32.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 32.000,-

Przychody ogółem 79.000,-

III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 75.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75.000,-
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000,-

IV Stan środków na koniec roku 4.000,-
Rozchody ogółem 79.000,-


Objaśnienie:
W wydatkowaniu planuje się wykorzystać 47.000,-złotych pozostałych z roku poprzedniego, jednocześnie planuje się pozostawić na koniec roku środki w wysokości 4.000,- złotych
Środki w roku bieżącym mają być wykorzystane na edukację ekologiczną w gminie w kwocie 6.000,- złotych, na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy oraz prowadzenie, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie czystości w obrzeżu Jeziora Dominickiego w kwocie 64.000,- złotych, a także na zagospodarowanie składowiska odpadów w Krzycku Wielkim w kwocie 5.000,- złotych, realizowane poprzez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszkowicach, na podstawie dodatkowej umowy.


Załącznik do Uchwały nr XIV / 122 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych


Plan

      1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 24.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.640.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.640.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.640.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.640.000,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 477.872,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 477.872,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 477.872,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477.872,-

4. Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000,-
801 Oświata i wychowanie 400.000,-
80101 Szkoły podstawowe 400.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-

5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 188.750,-
852 Pomoc społeczna 188.750,-
85203 Ośrodki wsparcia 188.750,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188.750,-

6. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń 4.035,-
rodzinnych
852 Pomoc społeczna 4.035
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.035
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.035


O G Ó Ł E M 2.735.357,-

Uzasadnienie:
Uchwała wprowadza po stronie dochodów dotację Wojewody Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne z zakresu zorganizowania w gminie stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, a głównie na zakup komputera i oprogramowania, w związku z wprowadzeniem tych zadań do gmin. Środki te mają swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków oraz w środkach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także wpływają na wzrost wydatków inwestycyjnych. Poprzez przeniesienia dokonuje się regulacji dotyczących wprowadzonych zadań w oświacie, na wniosek dyrektora szkoły w Bukówcu Górnym oraz w urzędzie gminy, wprowadzając zadania nieuwzględnione dotychczas w budżecie w żadnej z jednostek organizacyjnych, a wymagające natychmiastowej realizacji w zakresie bieżących potrzeb, np. wydatki na świetlice wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na oczyszczanie wsi realizowane przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach ( dofinansowanie do odbioru ścieków ), wydatki na konserwację oświetlenia oraz na utrzymanie budynków komunalnych. Ponadto uchwała ta zmiejsza wydatki na zadania zlecone, wprowadzone w poprzedniej zmianie do budżetu wraz z dotacją na oświetlenie uliczne dotyczące rozliczeń roku poprzedniego. Obecnie zadania z tego zakresu nie są już zadaniami zleconymi i nie powinny jako takie figurować w załączniku nr 3 dotyczącym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Następną sprawą, którą reguluje niniejsza uchwała, jest wprowadzenie rzeczywistych środków FOŚiGW pozostałych z roku 2003 oraz przeznaczenie ich do wydatkowania na zadania z zakresu ochrony środowiska prowadzone przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06