OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/248/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023.

Uchwała Nr XXXI/248/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023.

Numer uchwały: 248
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

U C H W A Ł A NR XXXI/248/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013 – 2023.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2013-2023
w związku ze zmianą budżetu na rok 2013 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) kwoty przychodów,
oraz w związku ze zmianą szacunkowych kwot planowanych na lata przyszłe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2020 zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w związku ze zmianą planowanej kwoty kredytu do pobrania w roku 2013 oraz jego spłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie - objaśnienia:


Konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia planowanych do wykonania zadań w budżecie roku 2013.
Zmiany dotyczące WPF wprowadzone zostały w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2013 - 2023. Kolumna dotycząca roku 2013 zawiera aktualne dane zgodne z danymi podjętej dnia dzisiejszego uchwały zmieniającej budżet na rok 2013.
Zmianie uległy dochody, wydatki i przychody, co wywarło wpływ na wynik budżetu, a to spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na planowany kredyt.
Wszelkie pozostałe zmiany są wynikiem powyższych.
Efektem tych działań są nieznaczne zmiany wskaźników spłaty zobowiązań maksymalnie dopuszczalnych i rzeczywistych w roku bieżącym i w latach następnych.
Faktem jest, że wskaźniki te ulegną również zmianie w momencie wprowadzenia danych dotyczących rzeczywistego wykonania budżetu za rok 2013.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06