OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/249/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Numer uchwały: 249
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXXI/249/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 11.791,00 złotych, z czego dochody bieżące pozostają bez zmian , a dochody majątkowe zmniejsza się o 11.791 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 11.791,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 1.398.495,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.147.762,49 złotych, w tym dochodów bieżących 27.411.844,49 złotych i dochodów majątkowych 1.735.918,00 złotych.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 661.791,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zmniejsza się wydatki bieżące o 406.785,00 złotych i ogółem wynoszą 25.534.131,49 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 390.800,00 złotych i ogółem wynoszą 20.125.390.49 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 28.032,00 złotych i ogółem wynoszą 12.585.290,28 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 362.768,00 złotych i ogółem wynoszą 7.540.100,21 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 17.285,00 złotych ogółem wynoszą 1.121.195,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.300,00 złotych i ogółem wynoszą 3.860.255,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 400.000,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 255.006,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem wynoszą 2.914.713,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynoszą 390.513,00 złotych,
b) środki na dotacje na zadania majątkowe wynoszą 252.270,00 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 29.006,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 480.510,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2) przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ramach przyznanych środków, co nie ma wpływu na zmianę kwoty ogółem, która wynosi 3.688.092,49 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.448.844,49 złote, w tym wydatków bieżących 25.534.131,49 złotych i wydatków majątkowych 2.914.713,00 złotych.

§ 3. Wynikiem wykonania budżetu jest nadwyżka w kwocie 698.918,00 złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu pobranego w latach ubiegłych.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o 650.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 650.000,00 złotych, który po zmianie wynosi 3.700.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 złotych.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 700.000,00 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 )
Zmniejsza się dochody planowane do uzyskania ze środków unijnych na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o 11.791,00 złotych,
2. Wydatki ( załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 )
1) urealnia się wydatki na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami zmniejszając je o kwotę 29.006,00 złotych,
2) umniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 17.285,00 złotych,
oraz środki:
b) dla ZDG o kwotę 125.500,00 złotych,
c) dla UG o kwotę 490.000,00 złotych,
w związku z odstąpieniem o realizacji niektórych zadań oraz oszczędnym sposobem wydatkowania pieniędzy.
3) dokonuje się przesunięć w ramach przyznanych środków jednostkom w oparciu o wnioski przez nie złożone ( ZS Bukówiec Górny, ZS Jezierzyce Kościelne, ZSO Włoszakowice, Przedszkole Nr 2 Włoszakowice, ŚDS Włoszakowice, GOPS Włoszakowice, ZDG Włoszakowice i UG Włoszakowice).

3. Przychody ( załącznik nr 7 )
Wynikiem wyżej wprowadzonych zmian jest wzrost nadwyżki budżetowej o 650.000,00 złotych, czego efektem jest zmniejszenie o tą samą kwotę planowanego do pobrania kredytu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06