OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.

Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.

Numer uchwały: 250
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

U C H W A Ł A NR XXXI/250/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2014 –2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2013-2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena PrzezbórUzasadnienie:
W przedkładanej do uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wynikające z opinii o przedłożonym projekcie WPF Gminy Włoszakowice polegające na:
1) wyeliminowaniu zbędnych przepisów w podstawie prawnej,
2) prawidłowym zaszeregowaniu według określonych grup wydatków inwestycyjnych,
3) wskazano poprawną, zgodną z projektem budżetu, kwotę dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat
Ponadto uaktualniono dane dotyczące roku 2013 oraz zmieniono niektóre dane szacunkowe w latach przyszłych ( 2016 i 2017 ), co jest wynikiem zmiany WPF na lata 2013-2023.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06