OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie budżetu na 2014 rok

Numer uchwały: 251
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXXI/251/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roklu, poz.594 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 27.295.732,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.764.732,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 531.000,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.492,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 27.105.412,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.241.162,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.891.079,00 złotych, w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.450.471,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.440.608,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.314.405,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.517.466,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 10.921,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 2.864.250,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 395.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.492,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 10.921,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 190.320,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.159.680,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.350.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.364.405,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 395.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 35.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych oraz na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 177.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.000.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 51.986,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:
W przedkładanej uchwale uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące opiniowanego projektu, tzn.
1) w paragrafie 9 doprowadzono do zgodności z kwotą planowanego kredytu długotrwałego, zmieniając kwotę 1.350.000,00 zł na 1.000.000.00 złotych,
2) zwiększono kwotę rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego do 60.000,00 złotych celem spełnienia wymogu art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1106 ).
Ponadto uwzględniono poprawki wynikające z przedłożonych przez jednostki planów finansowych polegające na przesunięciu środków między paragrafami w przypadku wydatków bieżących lub zadaniami w przypadku wydatków inwestycyjnych w ramach przyznanych kwot ogólnych.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06