OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXX/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

Protokół Nr XXX/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

Numer dokumentu: XXX
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXX/2013
--------------------------------------------

z XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 6 grudnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Przyjęty porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
7. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
8. Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.
9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych:
1) Bukówiec Górny I
2) Bukówiec Górny II
3) Bukówiec Górny III
4) Bukówiec Górny IV
- w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.
10. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wyciąg ze Statutu Gminy dot. przebiegu sesji, udzielania głosu, tematów wystąpień, zakłócania porządku.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W związku z wnioskiem złożonym na poprzedniej sesji przez radnego Krzysztofa Poprawskiego o naprawę drogi na ul. Dworcowej we Włoszakowicach i przedstawionej korespondencji z PKP, postanowiono ponownie wystąpić z wnioskami w następujących sprawach:
1. naprawy ul. Dworcowej we Włoszakowicach (wycięty asfalt oraz zapadnięte miejsca w drodze) z pytaniem czy nadal „trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej"?
2. wykonania przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy we Włoszakowicach na ul. K. Kurpińskiego zwany : „kat. A na linii 359 Leszno - Zbąszyn w km 18,071 w ciągu drogi powiatowej nr 120 Włoszakowice – Bronikowo w m. Włoszakowice”. Niewyodrębnienie części pieszej od jezdnej oraz stan rogatek na przedmiotowym przejeździe zagraża bezpieczeństwu użytkowników,
3. przebudowy urządzeń rogatkowych na przejeździe o którym mowa w pkt. 2 (ciężkie, awaryjne zapory z niesłyszalnym dzwonkiem).

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała radnych, że w związku z pismem z dnia 4.10.2013 r. jakie otrzymała od p. J.M., w którym pisze:
„(...)Pragnę dodać, iż w pierwszej instancji p. Wójt przegrał sprawę a jego główną linią było stwierdzenie, że moje były tak , że ich po prostu nie było widać! Tym samym można by było wysnuć wniosek, że zarówno Pani jak i każdy kto ma jakikolwiek kontakt z p. Wójtem jest podejrzany! (...)”
- wystąpiła do Wójta o wyjaśnienie jaką sprawę o naruszenie dóbr osobistych przegrał w Sądzie.
Wójt udostępnił prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wydany 1.10.2013 r., w którym powództwo p. J.M. zostało w całości oddalone. Ponadto poinformowała, że wraz z wyrokiem otrzymała korespondencję, która stała się przyczyną skierowania sprawy do Sądu przez p. J.M.
Przewodnicząca przedstawiła fragmenty korespondencji oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Materiał w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzeń Komisji Rewizyjnej udzielił radny Aleksy Zaremba (posiedzenia z dnia 26 listopada i 4 grudnia).
W okresie międzysesyjnym odbyło się również wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z Komisją Rewizyjną. Komisje przedstawiły protokóły przy omawianiu tematów sesji, które wcześniej były przedmiotem posiedzeń komisji.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Lipowy – złożył interpelację w sprawie wyrównania ul. Kwiatowej w Bukówcu Górnym (załącznik nr 3) i wymiany chodników w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp. (załącznik nr 4) do protokołu.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o naprawę murka przed sklepem na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach (załącznik nr 5).

Ad.5. Uchwalenie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowane zasady na jakich będzie można udzielać dotacji z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych.
Radny Aleksy Zaremba stwierdził, że składkę melioracyjną opłacają tylko rolnicy, a temat melioracji dotyczy wszystkich. Dlatego mylnie pomoc dla spółek wodnych wiązana jest z pomocą tylko dla rolników. Melioracja i jej prawidłowe funkcjonowanie jest w interesie nas wszystkich gdyż eliminuje temat podtopień, których doświadczyło w ostatnich latach Boszkowo.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/239/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości położonej we Włoszakowicach tj. dz. Nr 645/15 o pow. 1,4182 ha. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Komisja Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa proponując bonifikatę w wysokości 5%. Rada Gminy wzorem poprzednich przekształceń ustaliła 5%-ową bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia przy spełnieniu następujących warunków:
użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec gminy z tytułu podatków i opłat;
opłata za przekształcenie będzie uiszczona jednorazowo.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/240/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad 7. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały, której przedmiotem jest zmiana przeznaczenia działek rekreacyjnych w Dominicach na teren urządzeń elektroenergetyki wraz z uzasadnieniem do uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/241/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad 8. Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła propozycje zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice tj. część IV do zmiany studium.
Planista p. M.Englert ponownie przedstawił jak uzupełnił braki, na które wskazał Wojewoda Wielkopolski uchylając poprzednią zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt zmiany studium został wyłożony do wglądu, odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami oraz były przyjmowane uwagi 21 dni po jego wyłożeniu.
Do Wójta Gminy wpłynęły uwagi J.S. (uwzględnione rozstrzygnięciem Wójta) oraz uwaga Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice, która nie została uwzględniona jak ww., w związku z czym podlega rozstrzygnięciu przez Radę Gminy.
Przewodnicząca oddała głos przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszardowi Lipowemu, który przedstawił propozycję rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany, stwierdzając że:
„Komisje zapoznały się z uwagami zgłoszonymi do zmiany studium, a mianowicie:
1. uwagami zgłoszonymi przez p. J.S., które zostały uwzględnione przez Wójta Gminy a dotyczyły: utrzymania 15 turbin wiatrowych z zastrzeżeniem podziału mocy od 1,2 MW do 3,0 MW oraz dopuszczenie 1 turbiny wiatrowej o mocy od 100 kW do 1,2 MW; wskazania możliwości budowy elektrowni wiatrowej na działce ew. nr 52, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukówiec Górny; uwzględnienia możliwości realizacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW o na działkach ew. nr 52, 58.
2. uwagą zgłoszoną przez Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice dot. wyznaczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW w odległościach nie mniejszych niż 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej.
Propozycja Komisji dotycząca rozstrzygnięcia:

W sprawie uwagi wniesionej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice, wypowiedział się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 11.01.2013r.
W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dotyczącej lokalizacji turbin wiatrowych w obrębach geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rozdziale II.5 na str 19 prognozy oraz w rozdziale III. na str.27 prognozy napisano:
„Lokalizując turbiny należy zachować minimalną odległość 200 m od ścian lasów i zadrzewień oraz co najmniej 150 m od liniowych elementów krajobrazu, użytkowanych przez nietoperze”.
Zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzień 2009) rekomendowane jest zachowanie co najmniej 200m odległości elektrowni wiatrowych od liniowych elementów krajobrazu.
Ponadto przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować taką odległość od istniejących i projektowanych terenów wymagających ochrony przed hałasem, która zapewni dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych na terenach podlegających ochronie lub odległość mniejszą, ale przy zastosowaniu środków ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
Zatem złożony wniosek o wyznaczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW w odległościach nie mniejszych niż 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej, z uwagi na przytoczone powyżej zagadnienia oraz w oparciu o sporządzone zaopiniowane i uzgodnione opracowania jest bezzasadny.”
W związku z tym, że nie zgłoszono innego sposobu rozstrzygnięcia uwagi, przewodnicząca zarządziła głosowanie – nad nieuwzględnieniem uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice zgłoszonej przez Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice. Nieuwzględnienie uwagi przegłosowano jednogłośnie.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXX/242/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: Bukówiec Górny I; Bukówiec Górny II; Bukówiec Górny III; Bukówiec Górny IV - w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.
Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji poszczególnych farm elektrowni wiatrowych Bukówiec Górny I, Bukówiec Górny II, Bukówiec Górny III, Bukówiec Górny IV przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej radny Ryszard Lipowy poinformował, że komisje projekty uchwał zaakceptowały.
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych uwag przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie kolejno projektów uchwał:

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: Bukówiec Górny I

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/243/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: Bukówiec Górny II

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/244/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: Bukówiec Górny III


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/245/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych: Bukówiec Górny IV

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/246/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.
Ad 10. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planuje się zmienić dochody gminy w następujący sposób:
1) zwiększyć o dotacje Wojewody na zadania własne:
a) z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 70.173 zł,
b) z zakresu wypłaty "Wyprawki szkolnej" w kwocie 8.179 zł,
2) zwiększyć środki uzyskane z Miasta Wschowa na podopiecznych ŚDS z jej terenu o kwotę 3.780 zł,
3) zmniejszyć dotacje Wojewody na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków przez GOPS w kwocie 5.000 zł,
4) zmniejszyć wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek o kwotę 78.265 zł.
Wydatki planuje się zmienić w następujący sposób:
1) urealnić wydatki na zadania, z zakresu których otrzymano informacje o zmianach w zakresie dotacji zmniejszając je o kwotę 8.833 zł,
2) umniejszyć środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 55.000 zł,
3) zwiększyć:
a) środki dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych dotyczące wydatków majątkowych z przeznaczeniem na prace projektowo-kosztorysowe dotyczące rozbudowy szkoły o kwotę 40.000 zł,
b) środki dla Zespołu Szkół w Dłużynie w związku z udostępnieniem sali dla mieszkańców na rozgrywki w ping-ponga 300 zł
c) dotację na dodatkowe zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 17.000 zł,
d) środki na dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Gminy o kwotę 5.400 zł.

Radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/247/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.


Ad 11. Sprawy bieżące.
W związku z wezwaniem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice na sesji w dniu 6 listopada 2013 r. swoje stanowisko przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba.
„W związku z wezwaniem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice przedstawione z dnia 6 listopada o usunięcie wpisu „ze strony internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice” Komisja stwierdza, że w przedmiotowym piśmie podano stan faktyczny związany z uchwałą zebrania wiejskiego. Pismo to nie stanowi rozstrzygnięcia w sprawie ważności uchwały czy ważności zebrania wiejskiego. Zdaniem Komisji żądanie jest bezpodstawne. Stanowisko niniejsze zostanie przedstawione na sesji.”
Rada Gminy stanowisko Komisji przyjęła jednogłośnie.

Ponadto przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ryszard Lipowy przedstawił opinię ww Komisji oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada w związku z pismami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2013 r.
„Komisje zapoznały się z pismami skierowanymi do Rady Gminy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice (stanowiące załącznik) i wyraziły następujące stanowisko:
- w zakresie pisma w sprawie zastrzeżeń do prowadzonego postępowania planistycznego dotyczącego inwestycji w zakresie źródeł energii odnawialnej i propozycji realizacji tegoż postępowania wg zasad sugerowanych przez Stowarzyszenie - Komisje ustaliły, że prowadzone postępowanie planistyczne zostało rozpoczęte z woli właścicieli gruntów w Bukówcu Górnym i toczy się zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Postępowanie to jest nadzorowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, który jako organ nadzoru zajmie stosowne stanowisko w przypadku naruszenia przepisów prawa przez Radę Gminy;

- w zakresie pisma w sprawie pałacu w Zbarzewie – Komisje ustaliły, że w projekcie budżetu na 2014 r. na remonty mienia komunalnego zaplanowano 40 tys. zł. Na kompleksie pałacowym w Zbarzewie Gmina wykonuje sukcesywnie doraźne prace zabezpieczające;

- w zakresie pisma w sprawie darowizny od Gestamp Eolica Polska sp. z o.o. – Komisje ustaliły, że środki z darowizny zostały przekazane do Zarządu Dróg Gminnych wraz z pozostałymi środkami na działalność jednostki. Jednostka organizacyjna realizując plan finansowy w danym roku, na wykonanie zadań otrzymuje środki z budżetu Gminy. Środki na działalność do Zarządu Dróg Gminnych są przekazywane co miesiąc na pierwszy dzień roboczy. W relacji Gmina – Zarząd Dróg Gminnych nie pojawił się odrębny przelew na uzyskane darowizny. Środki te zwiększyły dochody gminy i pozwoliły wykonać zadania z zakresu remontów dróg, znajdując odzwierciedlenie po stronie wydatków w budżecie gminy. Komisja Rewizyjna dodatkowo ustaliła, że sposób przyjęcia jak i wydatkowania darowizny odbył się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;

- w zakresie pisma w sprawie zgody radnych na prowadzenie rozmów ze Stowarzyszeniem w celu wymiany poglądów i opinii - Komisje ustaliły, że radni są ustawowo zobowiązani do przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów, wniosków itp., a nie do wydawania opinii czy wymiany poglądów;

- w zakresie pisma w sprawie podejmowania decyzji przez Radę Gminy w procesie planistycznym „bazując na obiektywnych opiniach instytucji państwowych, a nie na opinii inwestora lub innych polityków” - Komisje stwierdzają, że w pracach dotyczących planowania przestrzennego Rada Gminy może opierać wyłącznie się na opiniach i uzgodnieniach właściwych organów administracji w tym dokumentach sporządzonych zgodnie z art. 11 (studium) i art. 17 (plan) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Również wyłącznie organy gminy w trybie przepisów tej ustawy mogą rozpatrywać uwagi do studium społeczności lokalnej.
Opinia Komisji stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu zostanie przedłożona Radzie Gminy Włoszakowice.”
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Radni innych uwag czy propozycji nie wnieśli.
Rada Gminy Włoszakowice zatwierdziła opinie Komisji jednogłośnie.

Ad 12. Wolne głosy i wnioski.
Pani K.D. stwierdziła, że jesteśmy świadkami jak za wszelką cenę została uchwalona zmiana studium i przystąpienie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Procedury są zachowane, a ludzie umierają w szpitalach. Widzi się tylko wielki biznes. To walka Dawida z Goliatem. Opinia Ministerstwa Zdrowia jest jednoznaczna. Szkodliwość infradźwięków. Rada podejmuje uchwały bez pytań i bez refleksji. Tych protestów jest bardzo dużo. Cała Polska będzie zalana wiatrakami. To jest droga energia. Aż do czasu wykorzystania dotacji. Jaka jest wiedza radnych?
Na artykuły nie ma miejsca w Naszym Jutrze a na przeprosiny D.M. było.
Działanie 13 radnych było nielegalne. W 100% będziemy blokować; część radnych ma rodziny w Bukówcu Górnym. I przedstawicielka zdrowia też tak głosuje. To będzie zapisane jacy radni doprowadzili do budowy wiatrowni.
Pan Z.D. wszedł w polemikę z przewodniczącą generalnie twierdził „nie znacie swoich kompetencji”. Odniósł się również do braku zebrań wiejskich w Bukówcu Górnym zgodnie ze Statutem.
Przewodnicząca wyjaśniła, że do prac planistycznych wystąpiono na wniosek 197 właścicieli gruntów w tym 195 mieszkańców Bukówca Górnego, którzy udostępniali swoje grunty pod budowę wiatrowni. Rada Gminy dopiero po dwóch latach od wniosków podeszła do tematu zmiany studium, a nikt z wcześniej zainteresowanych właścicieli gruntów nie wycofał swojej decyzji. Pan Z.D. twierdził, że mamy podpisy z Dłużyny, Sądzi czy Boguszyna, a nie tyle z Bukówca Górnego. Przewodnicząca Rady Gminy zapewniała, że to są sami mieszkańcy Bukówca Górnego. Zapewnienie to podważał pan Z.D. chcąc uzyskać do wglądu te wnioski. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że podpisujący wnioski nie upoważnili urzędu do upubliczniania swoich wniosków.
Radny Aleksy Zaremba przedstawił korespondencje w sprawie utrzymania kanałów i innych cieków na terenie Gminy Włoszakowice i Gminy Przemęt.
Pan J.M. – złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice (załącznik nr 16 do protokołu).
Odniósł się również do przedstawionej na początku sesji informacji dot. sprawy sądowej o naruszenia dóbr osobistych uważając, że było to nieetyczne. Nie jest to koniec sprawy bo jest instancja kasacyjna.
Stwierdził ponadto, że głosowaniem radnych w sprawie dot. wiatrowni jest zawiedziony, a radni boją się słuchać argumentów strony przeciwnej.
Dyskusję zamknęła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

Na sesji ustalono termin kolejnej XXXI sesji związanej z uchwaleniem budżetu gminy na 2014 r. na dzień 30 grudnia 2013 r.

Ad 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice przewodnicząca zakończyła obrady.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06